چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20

عنوان : ( تاثیر پری بیوتیک فرمکتو بر عملکرد, خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خونی کبک های چوکار )

نویسندگان: وحید خاکسارزارع ها , حمیده هاشمی پور , حسن کرمانشاهی , امیر عطار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه در صنعت پرورش طیور، جوجه های تازه از تخم خارج شده با مادر و فضولات مادری تماسی ندارند بنابراین آنتی ژنهای مربوطه را دریافت نمی کنند. در این شرایط است که پاتوژنهای بیماری زا در روده تکثیر یافته و جوجه ها را آلوده می کنند. اما مکمل کردن خوراک طیور با پری بیوتیک ها می تواند تا حد زیادی از بروز این مشکلات بکاهد. هدف از این مطالعه، ارزیابی پری بیوتیک فرمکتو بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خونی کبک های چوکار بود. در این آزمایش 80 قطعه 0% پری بیوتیک و بدون پری بیوتیک فرمکتو) / جوجه کبک یکروزه (نر و ماده)، در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با 2 تیمار ( 18 و 4 تکرار و 10 قطعهجوجه در هر تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق 16 هفته بطول انجامید که شامل دو دوره 9 هفتگی) بود. عملکرد پرنده ها هر دو هفته یکبار و خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های - 0 هفتگی) و رشد ( 16 - آغازین ( 8 خونی در پایان آزمایش (هفته شانزدهم) بررسی شدند. نتایج نشان داد که حضور فرمکتو در جیره بطور معنی داری وزن نسبی سینه، وزن نسبی کل مجرای گوارش و میزان کلسیم خون را افزایش و وزن نسبی تیره پشت-گردن و میزان تری گلسیرید و 0% پری بیوتیک / کلسترول کل خون را کاهش داد. تحت شرایط این آزمایش می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که افزودن 18 فرمکتو به جیره کبک های چوکار مفید بود زیرا توانست کیفیت لاشه و میزان برخی فراسنجه های خونی را در این پرنده بهبود بخشد.

کلمات کلیدی

, پری بیوتیک, عملکرد, فراسنجه های خونی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017377,
author = {خاکسارزارع ها, وحید and هاشمی پور, حمیده and کرمانشاهی, حسن and امیر عطار},
title = {تاثیر پری بیوتیک فرمکتو بر عملکرد, خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خونی کبک های چوکار},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {کرج, ايران},
keywords = {پری بیوتیک; عملکرد; فراسنجه های خونی; کبک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر پری بیوتیک فرمکتو بر عملکرد, خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خونی کبک های چوکار
%A خاکسارزارع ها, وحید
%A هاشمی پور, حمیده
%A کرمانشاهی, حسن
%A امیر عطار
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]