چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20

عنوان : ( ارزیابی فرآورده های فرعی دانه ذرت باقی مانده از صنایع غذایی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حسن کرمانشاهی , محمد پیله ور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی ارزیابی بلغور ذرت باقی مانده از صنایع غذایی (خوراک ذرت) بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی, د ر یک طرح کاملا تصادفی با ترتیب فاکتوریل 2*4 و 4 تکرار در هر تیمار, 384 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس برای یک دوره 49 روزه مورد استفاده قرار گرفتند. تیمارها شامل دوسطح انزیم تجارتی (صفر و 0.025%) و 4 سطح خوراک ذرت (0, 10, 20 و 30 درصد) بود که با ذرت معمولی جایگزین شد. خوراک ذرت تاثیری بر مصرف خوراک و افزایش وزن در دوره های مختلف نداشت ولی ضریب تبدیل غذایی با مصرف 30% خوراک ذرت در جیره جوجه های گوشتی در 0-21 و 0-49 روزگی به طور معنی داری افزایش یافت (P<0.05) هر چند این تاثیر در دوره 21-42 روزگی معنی دار نبود. مصرف انزیم در کل دوره بطور معنی داری ضریب تبدیل غذایی را بهبود بخشید (P<0.05). در ارتباط با صفات لاشه هیچ گونه اختلاف معنی داری در پایان دوره مشاهده نشد. سطوح بالای خوراک ذرت درصد سنگدان را نسبت به سایر تیمارها از نظر عددی افزایش داد. با این وجود مصرف انزیم این وزن را بطور محسوسی کاهش داد هرچند از نظر اماری این اختلاف معنی دار نبود.

کلمات کلیدی

, آنزیم, بلغور ذرت, جوجه گوشتی, عملکرد, خصوصیات لاشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017378,
author = {کرمانشاهی, حسن and پیله ور, محمد},
title = {ارزیابی فرآورده های فرعی دانه ذرت باقی مانده از صنایع غذایی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {آنزیم; بلغور ذرت; جوجه گوشتی; عملکرد; خصوصیات لاشه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی فرآورده های فرعی دانه ذرت باقی مانده از صنایع غذایی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی
%A کرمانشاهی, حسن
%A پیله ور, محمد
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]