بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (1), سال (2010-5) , صفحات (70-82)

عنوان : ( مقایسه تاثیرکودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان Ocimum basilicum L )

نویسندگان: سیدمحمدکاظم تهامی زرندی , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه برای داشتن یک سیستم کشاورزی پایدار، استفاده از نهاده هایی که جنبه های اکولوژیکی سیستم را بهبود بخشند و مخاطرات محیطی را کاهش دهند ضروری به نظر می رسد. در این راستا آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تیمارکودی و سه تکرار در سال زراعی 87-88 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگا ه فردوسی مشهد بر روی گیاه دارویی ریحان انجام شد . تیمارها شامل تیمار شاهد (عدم کود دهی )، کود گاوی، کود گوسفندی، کود مرغی، ورمی کمپوست و کود شیمیایی بود . نتایج نشان دهنده برتری معنی دار کود آلی نسبت به شاهد و شیمیایی در بسیاری از صفات اندازه گیری شده بود . گیاهان تحت تیمار ورمی کمپوست ارتفاع بوته، عملکرد برگ، عملکرد تر و خشک اندامهای هوایی بیشتری در مقایسه با سایر تیمارها برخوردار بودند . از لحاظ درصد اسانس برگ تفاوت معنی داری بین تیمارها ملاحظه نشد . تیمار کود گاوی از لحاظ عملکرد اسانس برگ دارای بیشترین مقدار ب ود. در بین چین ها، بیشترین عملکرد برگ و عملکرد تر و خشک اندامهای هوایی در چین سوم مشاهده شد . بیشترین مقدار درصد اسانس برگ در چین اول و بیشترین عملکرد اسانس برگ در چین سوم که دارای بیشترین عملکرد برگ، بدست آمد . نتایج نشان داد که کود شیمیایی از نظر تأثیر بر تمام صفات انداز هگیری شده، به جز شاخص سطح سبز و وزن تر وخشک برگ در بوته، تفاوت معنی داری با شاهد نداشت.

کلمات کلیدی

, سیستم کم نهاده, کود گاوی, کود گوسفندی, گیاه دارویی, ورمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017380,
author = {تهامی زرندی, سیدمحمدکاظم and رضوانی مقدم, پرویز and جهان, محسن},
title = {مقایسه تاثیرکودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان Ocimum basilicum L},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2010},
volume = {2},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-7713},
pages = {70--82},
numpages = {12},
keywords = {سیستم کم نهاده، کود گاوی، کود گوسفندی، گیاه دارویی، ورمی کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تاثیرکودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان Ocimum basilicum L
%A تهامی زرندی, سیدمحمدکاظم
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A جهان, محسن
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2010

[Download]