چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20

عنوان : ( نقش حلالیت پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای و مکمل آنزیمی در جیره حاوی گندم بر قابلیت هضم مواد مغذی و عماکرد جوجه های گوشتی )

نویسندگان: میرداریوش شکوری , حسن کرمانشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین اثر پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای (NSP) محلول, نامحلول و مکمل آنزیمی در جیره حاوی گندم بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی, آزمایشی با استفاده از جوجه خروس های گوشتی در یک دوره 21 روزه اجرا شد. چهار تیمار آزمایشی شامل جیره شاهد حاوی 3.5% سنگریزه یا به همان مقدار پکتین یا سلولز و 0.1% جیره مکمل آنزیمی در قالب یک طرح کاملا تصادفی و با پنج تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند. مطابق نتایج, طی دوره آزمایشی تغذیه جیره های حاوی سلولز و پکتین با کم کردن مصرف خوراک, کاهش وزن جوجه ها را موجب گردید (P<0.0001). کاهش وزن در اثر پکتین بیشتر از اثر سلولز بود (P<0.0001). پکتین مصرفی گرانروی شیرابه گوارشی ژژونوم را افزایش داده (P<0.01) و باعث کاهش قابلیت هضم ماده الی, لیپیخام و کربوهیدرات خام گردید (P<0.0001). قابلیت هضم ماده الی و کربوهیدرات خام در جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی سلولز نسبت به گروه شاهد کمتر بود (P<0.0001). استفاده از مکمل انزیمی بهبود قابلیت هضم مواد مغذی مختلف و انرژی قابل سوخت و ساز تصحیح شده برای نیتروژن (AMEn) را موجب شد (P<0.01). تحت شرایط این پژوهش, افزودن NSP های محلول و نامحلول به جیره به کاهش عملکرد رشد پرنده و قابلیت هضم مواد مغذی مختلف و در مقابل, استفاده از مکمل انزیمی با بهبود ارزش غذایی جیره به افزایش عملکرد رشد جوجه های تغذیه شده منجر شد.

کلمات کلیدی

, سلولز, پکتین, مکمل آنزیمی, گندم, قابلیت هضم, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017392,
author = {شکوری, میرداریوش and کرمانشاهی, حسن},
title = {نقش حلالیت پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای و مکمل آنزیمی در جیره حاوی گندم بر قابلیت هضم مواد مغذی و عماکرد جوجه های گوشتی},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {سلولز; پکتین; مکمل آنزیمی; گندم; قابلیت هضم; جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش حلالیت پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای و مکمل آنزیمی در جیره حاوی گندم بر قابلیت هضم مواد مغذی و عماکرد جوجه های گوشتی
%A شکوری, میرداریوش
%A کرمانشاهی, حسن
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]