پنجمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی , 2010-09-15

عنوان : ( واژه بست /e/ و محدودیت ها و کارکردهای آن در گویش کاخکی )

نویسندگان: شهلا شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بررسی کارکرد و محدودیت های واژه بست /e/ در گویش کاخکی که از جمله گویشهای فارسی جنوب خراسان رضوی است،می پردازیم.

کلمات کلیدی

, گویش کاخکی, واژه بست, ساخت ماضی متعدی, ارگتیو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017393,
author = {شریفی, شهلا},
title = {واژه بست /e/ و محدودیت ها و کارکردهای آن در گویش کاخکی},
booktitle = {پنجمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی},
year = {2010},
location = {یزد, ايران},
keywords = {گویش کاخکی، واژه بست، ساخت ماضی متعدی، ارگتیو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واژه بست /e/ و محدودیت ها و کارکردهای آن در گویش کاخکی
%A شریفی, شهلا
%J پنجمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
%D 2010

[Download]