چهارمین کنگره علوم دامی ایرن , 2010-09-20

عنوان : ( بررسی اثر پودر چربی، اسیدهای آمینه گوگرد دار و سولفات سدیم بر عملکرد جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , احمد ضیایی , محمد رضا توکلی , علی زنگنه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف پودر چربی، اسیدهای آمینه گوگرد دار و سولفات سدیم در جیره پایانی جوجههای گوشتی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل ( 2 3 3 ) با 4 تکرار و 10 قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی انجام شد. عوامل آزمایش 100 و 110 % حداقل مقادیر توصیه شده) با و بدون ، 2 و 5%)، سه سطح اسیدهای آمینه گوگرد دار ( 90 /5 ، شامل سه سطح پودر چربی ( 0 افزودن مکمل سولفات سدیم بود. خوراک و آب به صورت آزاد و به طور دائم در اختیار جوجهها قرار گرفته و طول دوره آزمایش از 24 تا 42 روزگی بود. جیرههای آزمایشی با انرژی و پروتئین مساوی تنظیم شدند. میزان خوراک مصرفی روزانه در پرندگان تغذیه شده با جیرههای مختلف یکسان بود. در جوجههایی که با جیرههای حاوی 5 درصد پودر چربی تغذیه شده بودند، افزایش وزن روزانه کاهش و اگرچه افزایش سطح اسیدهای آمینه گوگرد دار جیره و وارد نمودن مکمل سولفات سدیم .(P<0/ ضریب تبدیل غذایی افزایش یافت ( 05 باعث تعدیل اثر منفی پودر چربی بر عملکرد جوجههای گوشتی شد. تاثیر سطوح مختلف اسیدهای آمینه گوگرد دار بر عملکرد جوجههای گوشتی معنی دار نبود.

کلمات کلیدی

, جوجههای گوشتی, پودر چربی, اسید های آمینه گوگرد دار, سولفات سدیم, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017395,
author = {زرقی, حیدر and گلیان, ابوالقاسم and احمد ضیایی and محمد رضا توکلی and علی زنگنه},
title = {بررسی اثر پودر چربی، اسیدهای آمینه گوگرد دار و سولفات سدیم بر عملکرد جوجه های گوشتی},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایرن},
year = {2010},
location = {کرج, ايران},
keywords = {جوجههای گوشتی، پودر چربی، اسید های آمینه گوگرد دار، سولفات سدیم، عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر پودر چربی، اسیدهای آمینه گوگرد دار و سولفات سدیم بر عملکرد جوجه های گوشتی
%A زرقی, حیدر
%A گلیان, ابوالقاسم
%A احمد ضیایی
%A محمد رضا توکلی
%A علی زنگنه
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایرن
%D 2010

[Download]