چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20

عنوان : ( تاثیر سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد و پاسخ ایمنی هومورال جوجه های گوشتی )

نویسندگان: محمد اعمی ازغدی , ابوالقاسم گلیان , محمد پیله ور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی میزان تاثیر انرژی و پروتئین خوراک بر عملکرد و سیستم ایمنی هومورال جوجههای گوشتی از یک طرح کامل و سطوح پروتئین kcal/kg 3100 و 3200 ،3000 ، تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل 4 4 استفاده شد. سطوح انرژی جیرهها 23 و 26 % بودند. میزان مصرف خوراک و وزن بدن هر پنج روز اندازهگیری شد و میانگین ضریب تبدیل خوراک در ،20 ، شامل 17 %15 به روش SRBC طی این دوره ها محاسبه گردید. به پنج پرنده از هر قفس در سن 15 و 25 روزگی یک میلیلیتر محلول سرم به روش IgM و IgG ، کل SRBC- عضلانی تزریق شد که 5 و 10 روز پس از هر تزریق خون گیری صورت گرفت. تیتر آنتی چیما و همکاران اندازه گیری شد. بطورکلی وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک جوجهها با افزایش سطح انرژی و پروتئین بهبود یافت،اگرچه سطوح بالای انرژی و پروتئین نسبت به سطوح پایین مصرف خوراک را تا سن 25 روزگی افزایش داد. تغذیه جوجه های در هر دو نوبت تزریق اولیه و ثانویه شد، اما IgG کل و SRBC گوشتی با سطوح پایین انرژی خوراک باعث افزایش سطح تیتر آنتی سطوح مختلف پروتئین هیچ تاثیری نداشتند. سرعت رشد جوجههای گوشتی با افزایش سطح انرژی و پروتئین خوراک بهبود مییابد و از آنجائیکه یک ارتباط منفی با سطح سیستم ایمنی هومورال دارد، باعث کاهش پاسخ ایمنی هومورال در جوجه های گوشتی می شود.

کلمات کلیدی

, انرژی و پروتئین, پاسخ ایمنی هومورال, عملکرد جوجه های گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017396,
author = {اعمی ازغدی, محمد and گلیان, ابوالقاسم and پیله ور, محمد},
title = {تاثیر سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد و پاسخ ایمنی هومورال جوجه های گوشتی},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {کرج, ايران},
keywords = {انرژی و پروتئین، پاسخ ایمنی هومورال، عملکرد جوجه های گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد و پاسخ ایمنی هومورال جوجه های گوشتی
%A اعمی ازغدی, محمد
%A گلیان, ابوالقاسم
%A پیله ور, محمد
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]