چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20

عنوان : ( اثر ریشه زنجبیل بر کلسترول زرده تخم مرغ، وضعیت آنتی اکسیدانی پلاسما و عملکرد مرغ های تخم گذار )

نویسندگان: عبداله اکبریان , اردشیر شیخ احمدی , ابوالقاسم گلیان , حسن شیرازی , صفا ژاله ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمایشی به منظور بررسی تأثیر ریشه زنجبیل بر کلسترول تخم مرغ، وضعیت آنتی اکسیدانی و عملکرد مرغ های تخم گذار به طورتصادفی درون 20 قفس که هر قفس 5 (W انجام شد. تعداد صد قطعه مرغ تخم گذار با 30 هفته سن (های لاین 36 پرنده داشت، توزیع شدند. این آزمایش شامل 4 تیمار و 5 تکرار برای هر تیمار بود. مرغ ها با جیره شاهد (صفر درصد 8.4 ) به مدت 8 هفته تغذیه شدند. μm 7 درصد پودر ریشه زنجبیل (به اندازه / 5 و 5 ،2/ زنجبیل) و سایر جیره ها شامل 5 تولید روزانه تخم مرغ رکورد برداری شد و وزن تخم مرغ و زرده آن برای هر تکرار از طریق جمع آوری متوالی تخم مرغ ها در 3 روز آخر هر دوره انجام شد. اگر چه وزن تخم مرغ ، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی به طور معنی داری 7/ تحت تأثیر مکمل ریشه زنجبیل قرار نگرفتند اما تولید تخم مرغ به طور معنی داری در پرندگانی که از 5 یا 5 (p<0.05) درصد ریشه زنجبیل تغذیه کردند نسبت به گروه شاهد بالاتر بود. کلسترول زرده تخم مرغ در پرندگانی که از جیره حاوی 7 درصد ریشه زنجبیل تغذیه کرده بودند به طور معنی داری نسبت به گروه شاهد کمتر بود. علاوه براین افزودن / 5 یا 5 (MDA) را افزایش داد، اما میزان مالون د یآلدهید GSH 7 درصد به طور معنی داری فعالیت / پودر زنجبیل به میزان 5 یا 5 پلاسما در 8 هفتگی کاهش یافت. نتیجه گیری می شود که استفاده از 5 درصد ریشه زنجبیل در جیره ممکن است به طور مثبت تولید تخم مرغ را افزایش دهد بدون اینکه اثر منفی روی وزن تخم مرغ و ضریب تبدیل خوراک داشته باشد.

کلمات کلیدی

, ریشه زنجبیل, مرغ تخم گذار, کلسترول, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017397,
author = {عبداله اکبریان and اردشیر شیخ احمدی and گلیان, ابوالقاسم and حسن شیرازی and ژاله, صفا},
title = {اثر ریشه زنجبیل بر کلسترول زرده تخم مرغ، وضعیت آنتی اکسیدانی پلاسما و عملکرد مرغ های تخم گذار},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {کرج, ايران},
keywords = {ریشه زنجبیل، مرغ تخم گذار، کلسترول، عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر ریشه زنجبیل بر کلسترول زرده تخم مرغ، وضعیت آنتی اکسیدانی پلاسما و عملکرد مرغ های تخم گذار
%A عبداله اکبریان
%A اردشیر شیخ احمدی
%A گلیان, ابوالقاسم
%A حسن شیرازی
%A ژاله, صفا
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]