چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20

عنوان : ( تاثیر نسبتهای مختلف اسیدهای چرب 3 - n-6 / nبر سیستم ایمنی جوجه های تخمگذار )

نویسندگان: جواد آرشامی , محمدرضا باسامی , محمد پیله ور , ابوالقاسم گلیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

n-6/n- هدف از انجام این آزمایش بررسی اثر نسبتهای مختلف اسیدهای چرب 3بر سیستم ایمنی نیمچه های تحت سه تیمار آزمایشی تا سن 22 W- تخمگذار می باشد. تعداد 216 قطعه جوجه پولت یک روزه نژاد های لاین 36 برای n- هفتگی قررا گرفتند. ماده مکمل اپتومگا- 50 (دارای 50 % روغن ماهی سالمون) به عنوان منبع اسید چرب 3 تزریق شد و 7 و 14 SRBC مورد استفاده قرار گرفت. در هفته های 6 و 9 محلول n-6/n- ایجاد نسبتهای مختلف 3 روز بعد از هر تزریق جهت بررسی پاسخ ایمنی، خونگیری انجام گرفت. تیتر آنتی بادی نیوکاسل، آنفولانزا، برونشیت و باعث ایجاد n-6/n- 14 و 18 اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که نسبتهای مختلف 3 ،10 ،6 ، گامبرو نیز در هفته های 4 ندارد. تیتر واکسن آنفولانزا در هفته های 10 و 14 و تیتر واکسن نیوکاسل در SRBC تفاوت معنی داری بر روی پاسخ همچنین تیتر .(P<0/ هفته 14 در نیمچه هایی که تیمار دارای نسبت 10 را مصرف کرده بودند افزایش یافته بود ( 05 این مطالعه نشان داد که تیتر .(P<0/ واکسنهای برونشیت و گامبرو در هفته 14 در نسبت 6 بیشترین مقدار را داشت ( 05 ،n- واکسنها در نیمچه های تخمگذار را می توان در طی دوره پرورش و تغذیه با سطوح متفاوتی از اسید چرب 3 افزایش داد. تیتر واکسنها، سیستم ایمنی، جوجه پولت. ،n-6/n- کلمات کلیدی

کلمات کلیدی

, تیتر واکسنها, سیستم ایمنی, جوجه پولت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017399,
author = {آرشامی, جواد and باسامی, محمدرضا and پیله ور, محمد and گلیان, ابوالقاسم},
title = {تاثیر نسبتهای مختلف اسیدهای چرب 3 - n-6 / nبر سیستم ایمنی جوجه های تخمگذار},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {کرج, ايران},
keywords = {تیتر واکسنها، سیستم ایمنی، جوجه پولت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر نسبتهای مختلف اسیدهای چرب 3 - n-6 / nبر سیستم ایمنی جوجه های تخمگذار
%A آرشامی, جواد
%A باسامی, محمدرضا
%A پیله ور, محمد
%A گلیان, ابوالقاسم
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]