Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران, دوره (18), شماره (2), سال (2010-8) , صفحات (301-312)

عنوان : ( ساخت نانوبلورک های 3-xSrxMnO3/0Ca7/0La به روش فعال سازی مکانیکی و بررسی ویژگی های ساختاری و مغناطوترابری آن ها )

نویسندگان: شهناز ابارشی , ناصر تجبر , محمود رضائی رکن آبادی , محمد بهدانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش منگنایت های لانتانیوم جانشانی شده با کلسیم و استرانسیوم، 3-xSrxMnO3/0Ca7/0La (3/0، 2/0،‌ 1/0، 0 = x)، به روش فعال سازی مکانیکی ساخته شد. برای ساخت این منگنایت ها، اکسیدهای 3O2Mn، 3O2La، CaO و SrO به عنوان مواد اولیه، با عنصرسنجی(استوکیومتری) مناسب، با هم مخلوط شدند. فرآیند فعال سازی مکانیکی در دمای اتاق، در آسیای SPEX 8000 انجام شد. طرح های پراش پرتو X (XRD) برای تشخیص تشکیل ساختار به عنوان تابعی از زمان آسیاکاری، به کار گرفته شد. نتایج پراش پرتو X نشان می دهد که پس از آسیاکاری تا حد اکثر 10 ساعت،‌ با استفاده از نسبت وزنی ده به یک گلوله به پودر، بلورک هایی با ساختار راستگوشی (اورتورومبیک) با گروه فضای Pbnm برای تمام ترکیب ها بدست می آید. اندازه ی میانگین دانه های بلوری (بلورک ها) با استفاده از تصاویر TEM و نتایج حاصل از محاسبه ی نیم پهنای قله های XRD حدود 20 نانومتر است. مغناطومقاومت الکتریکی نمونه ها در میدان مغناطیسی خارجی تا 5/1 تسلا و در دماهایی از 77 تا 300 کلوین با روش چارسوزنی اندازه گیری شد. دمای گذار فلز – نارسانا (TM-I) برای ترکیب های گوناگون بدست آمد که ترکیب 3MnO3/0Ca7/0La بیشترین دمای گذار یعنی K 190 را دارد، بیشینه درصد مغناطومقاومت (MR) منفی برای همین ترکیب پیرامون دمای K 190 و میدان T 5/1، برابر 38% است.

کلمات کلیدی

, منگنایت ها, فعال سازی مکانیکی, مغناطومقاومت ابرغول آسا, گذار فلز – نارسانا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017406,
author = {ابارشی, شهناز and تجبر, ناصر and رضائی رکن آبادی, محمود and بهدانی, محمد},
title = {ساخت نانوبلورک های 3-xSrxMnO3/0Ca7/0La به روش فعال سازی مکانیکی و بررسی ویژگی های ساختاری و مغناطوترابری آن ها},
journal = {Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2010},
volume = {18},
number = {2},
month = {August},
issn = {1726-3689},
pages = {301--312},
numpages = {11},
keywords = {منگنایت ها، فعال سازی مکانیکی، مغناطومقاومت ابرغول آسا، گذار فلز – نارسانا.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساخت نانوبلورک های 3-xSrxMnO3/0Ca7/0La به روش فعال سازی مکانیکی و بررسی ویژگی های ساختاری و مغناطوترابری آن ها
%A ابارشی, شهناز
%A تجبر, ناصر
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%A بهدانی, محمد
%J Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%@ 1726-3689
%D 2010

[Download]