چهارمین کنگره علوم دامی , 2010-09-21

عنوان : ( بررسی اثر ماده تجاری اپتومگا- 50 بر عملکرد تولید مثلی نیمچه های تخمگذار )

نویسندگان: محمد پیله ور , جواد آرشامی , علیرضا هروی موسوی , ابوالقاسم گلیان , محمدرضا باسامی , عبدالرحیم رضایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر روی عملکرد تولید مثلی نیچه های تخمگذار از ماده تجاری اپتومگا- 50 به n- به منظور بررسی تاثیر اسید چرب 3 - عنوان نقش مشابه با روغن ماهی در جیره استفاده گردید. در این آزمایش از سه جیره با نسبتهای متفاوت اسید چرب 3 6 و 2 در قالب طرح کاملا تصادفی به همراه 6 تکرار استفاده شد. جیرههای آزمایشی در 5 ، شامل نسبتهای 10 n-6/n مرحله بر پایه ذرت-سویا تنظیم شدند. این آزمایش در طی دو مرحله پرورش و تخمگذاری و به مدت 22 هفته انجام در جیره به طور معنی داری سبب کاهش اضافه وزن و افزایش ضریب تبدیل n-6/n- گرفت. نسبت 2 اسیدهای چرب 3 نیمچه ها در دوره رشد در مقایسه با سایر تیمارها شده بود. اختلاف معنیداری در بین تیمارها از نظر درصد تولید در هفته های 21 و 22 و وزن اولین تخم مرغ در سن بلوغ جنسی مشاهده نشد. همچنین مصرف جیرههای حاوی اپتومگا استفاده از سطح بالای اپتومگا در جیره دارای نسبت 2 .(P>0/ هیچ تاثیری بر وزن نسبی اجزای لاشه نداشت ( 05 شده (P>0/ و وزن اویداکت ( 05 (P<0/ اسیدهای چرب، باعث کاهش وزن تخمدان، تعداد فولیکولهای زرد بزرگ ( 05 در جیره دوره رشد نیمچههای تخمگذار باعث n- بود. نتایج این بررسی نشان داد که مصرف سطوح بالای اسید چرب 3 ایجاد اثرات منفی در دوره تخمگذاری می شود

کلمات کلیدی

, . نیمچه تخمگذار, عملکرد تولید مثلی, اپتومگا- 50 , n- اسید چرب 3
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017415,
author = {پیله ور, محمد and آرشامی, جواد and هروی موسوی, علیرضا and گلیان, ابوالقاسم and باسامی, محمدرضا and عبدالرحیم رضایی},
title = {بررسی اثر ماده تجاری اپتومگا- 50 بر عملکرد تولید مثلی نیمچه های تخمگذار},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {. نیمچه تخمگذار، عملکرد تولید مثلی، اپتومگا- 50 ،n- اسید چرب 3},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر ماده تجاری اپتومگا- 50 بر عملکرد تولید مثلی نیمچه های تخمگذار
%A پیله ور, محمد
%A آرشامی, جواد
%A هروی موسوی, علیرضا
%A گلیان, ابوالقاسم
%A باسامی, محمدرضا
%A عبدالرحیم رضایی
%J چهارمین کنگره علوم دامی
%D 2010

[Download]