چهارمین کنگره علوم دامی , 2010-09-20

عنوان : ( ارزیابی سیستم ایمنی و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی آرین تغذیه شده با تفاله گوجه فرنگی و پودر زردچوبه )

نویسندگان: نظر افضلی , همایون فرهنگ فر , پیمان اسماعیلی نسب , سیدجواد حسینی واشان , ابوالقاسم گلیان , اکبر یعقوبفر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر تفاله گوجه فرنگی و پودر زردچوبه بر سییتم ایمنی و وزن نسبی اجزاء لاشه جوجه های گوشتی، 0 درصد / 0 و 8 / آزمایشی با 440 قطعه جوجه گوشتی آرین یک روزه در قالب 5 تیمار آزمایشی شامل سطوح صفر، 4 پودر زردچوبه و 3 و 5 درصد تفاله گوجه فرنگی اجرا شد. هر تیمار آزمایشی دارای 4 تکرار و 22 قطعه جوجه در هر تکرار بود. دسترسی به آب و خوراک بصورت آزاد بود. در روز بیست و هشتم، یک قطعه جوجه از هر تکرار به منظور بررسی تغییرات وزنی اندام های لاشه شامل قلب، کبد، بورس فابرسیوس، چربی بطنی، گوشت سینه و ران کشتار گردید. آنالیز و SAS در هنگام کشتار یک نمونه خون از طریق ورید گردنی تهیه شد. داده های آزمایشی به کمک برنامه اختلافات معنی داری آن ها به کمک آزمون چند دامنه ای دانکن بررسی گردید. داده های درصدی قبل از آنالیز آماری به تبدیل شدند. جیره های آزمایشی تأثیری بر وزن نسبی لاشه، گوشت سینه، ران، طحال، کبد، (x+ آرکسینوس ریشه دوم ( 1 پانکراس قلب، صفرا، روده جوجه های گوشتی آرین نداشت. درصد وزن نسبی چربی محوطه بطنی در جوجه های تغذیه کمترین وزن نسبی بورس فابرسیوس در .(P< 0/ شده با جیره های حاوی 5 درصد تفاله گوجه فرنگی کاهش یافت( 003 تیتر آنتی بادی بر ضد .(P<0/ تیمارهای تغذیه شده با سطوح بالای پودر زردچوبه و تفاله گوجه فرنگی مشاهده گردید( 04 تحت تأثیر جیره های آزمایشی تغییر معنی داری ننمود.

کلمات کلیدی

, تفاله گوجه فرنگی, پودر زردچوبه, سیستم ایمنی, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017416,
author = {نظر افضلی and همایون فرهنگ فر and پیمان اسماعیلی نسب and حسینی واشان, سیدجواد and گلیان, ابوالقاسم and اکبر یعقوبفر},
title = {ارزیابی سیستم ایمنی و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی آرین تغذیه شده با تفاله گوجه فرنگی و پودر زردچوبه},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تفاله گوجه فرنگی، پودر زردچوبه، سیستم ایمنی، جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی سیستم ایمنی و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی آرین تغذیه شده با تفاله گوجه فرنگی و پودر زردچوبه
%A نظر افضلی
%A همایون فرهنگ فر
%A پیمان اسماعیلی نسب
%A حسینی واشان, سیدجواد
%A گلیان, ابوالقاسم
%A اکبر یعقوبفر
%J چهارمین کنگره علوم دامی
%D 2010

[Download]