سومین همایش ملی حبوبات , 2010-05-19

عنوان : ( انتقال ژن codA به عدس((Lens culinaris M. به منظور تولید رقم متحمل به سرما )

نویسندگان: فاطمه ذاکرتولائی , عبدالرضا باقری , بهزاد قره یاضی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عدس از جمله حبوبات مهم در ایران است که با توجه به وقوع تنش‌های مختلف در مناطق کشت آن در کشور، اصلاح آن جهت افزایش تحمل به تنش‌های محیطی واز جمله تنش های غیرزیستی نظیر سرما و یخ‌زدگی اهمیت زیادی دارد. این پژوهش با هدف انتقال ژن codA به عدس به منظور افزایش تحمل گیاه به تنش سرما انجام گرفت. اثر مثبت انتقال این ژن در افزایش تحمل به تنش سرما قبلا در برخی از گیاهان دیگر نظیرآرابیدوپسیس و برنج گزارش شده است. بدین منظور ابتدا با بررسی فاکتورهای موثر، باززایی عدس توسط نگارنده بهینه سازی شد. همچنین بهینه سازی انتقال ژن به عدس با استفاده از ژن gus توسط نگارنده انجام شد. در نهایت ژن codA با هدف افزایش تحمل به تنش‌های غیرزیستی بویژه سرما با استفاده از دستورالعمل‌‌های بدست آمده از مراحل قبلی، به عدس منتقل شد. حضور ژن‌ codA در گیاهان تراریخته T0 با استفاده از PCR و دات بلاتینگ تأیید شد. رونویسی از ژن نیز با کمک تکنیک RT-PCR تایید گردید. پس از حصول گیاهان T1، تراریخته بودن آنها نیز با استفاده از PCR و RT-PCR مورد تایید قرار گرفت. با توجه به در اختیار داشتن بذرها، ارزیابی‌های زیستی جهت بررسی تحمل به تنش‌های سرما و یخ‌زدگی پس از تکثیر آنها و بدست آوردن مقادیر کافی از مواد گیاهی اقدام خواهد شد.

کلمات کلیدی

, عدس ((Lens culinaris M., انتقال ژن, تراریزش, ژن codA, باززایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017476,
author = {ذاکرتولائی, فاطمه and عبدالرضا باقری and بهزاد قره یاضی},
title = {انتقال ژن codA به عدس((Lens culinaris M. به منظور تولید رقم متحمل به سرما},
booktitle = {سومین همایش ملی حبوبات},
year = {2010},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {عدس ((Lens culinaris M.، انتقال ژن، تراریزش، ژن codA، باززایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T انتقال ژن codA به عدس((Lens culinaris M. به منظور تولید رقم متحمل به سرما
%A ذاکرتولائی, فاطمه
%A عبدالرضا باقری
%A بهزاد قره یاضی
%J سومین همایش ملی حبوبات
%D 2010

[Download]