هجدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2010-05-11

عنوان : ( اثر قطر رگ بر میزان و گستره آسیب دیدگی در درمان سرطان به کمک هایپرترمیا )

نویسندگان: محمدباقر آیانی , مهدی بلالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هایپرترمیا 1 یکی از روشهای درمان سرطان به کمک حرارت است. در این تحقیق از اموج فراصوت که توسط منبع تخت تابیده میشود، استفاده شده است. در این مطالعه اثر رگهای شاخص حرارتی بر توزیع دما و آسیب دیدگی در ناحیه تحت درمان بررسی شده است. یک تومر نمادین عمقی برای درمان انتخاب شده است. معادله انرژی در بافت و خون به طور مجزا حل شده است. برای شبیه سازی سیستم خون رسانی مویرگی در بافت از جمله پرفیوژن پنس استفاده شده است. برای برآورد کمی میزان آسیب دیدگی حرارتی در بافت سالم و تومرال از مدل ساپارتو برای محاسبه دز حرارتی استفاده شده است. فرض میشود سرعت جریان خون در رگ ثابت باشد. برای حل معادلات حاکم از روش حجم کنترل 6 استفاده شده است. دوره گذار فرآیند با استفاده از روش ضمنی 7 شبیه سازی میشود. با افزایشقطر رگ اثر خنک کنندگی رگهای شاخص حرارتی افزایش یافته، منجر به ناپیوستگی در ناحیه آسیب دیده و غیریکنواختی توزیع دما میشود. راه کار غلبه بر این پدیده ارائه شده، و روشهایی برای کاهش آثار مخرب این روش بر بافتهای سالم اطراف تومر بیان شدهاند. همچنین مزیت استفاده از توانهای بالاتر منبع امواج فراصوت، در مدت زمان کوتاه تر در درمان تومرهای قرار گرفته در مجاورت رگهای شاخص حرارتی مشخص شده است.

کلمات کلیدی

, حجم کنترل, دز حرارتی, رگ شاخص حرارتی, فراصوت , هایپرترمیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017497,
author = {آیانی, محمدباقر and بلالی, مهدی},
title = {اثر قطر رگ بر میزان و گستره آسیب دیدگی در درمان سرطان به کمک هایپرترمیا},
booktitle = {هجدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حجم کنترل- دز حرارتی-رگ شاخص حرارتی- فراصوت -هایپرترمیا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر قطر رگ بر میزان و گستره آسیب دیدگی در درمان سرطان به کمک هایپرترمیا
%A آیانی, محمدباقر
%A بلالی, مهدی
%J هجدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
%D 2010

[Download]