فن آوری زیستی در کشاورزی, دوره (7), شماره (4), سال (2008-3) , صفحات (141-151)

عنوان : ( بررسی و تعیین نوع یخبندان در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: مهرنوش اقتداری , محمد موسوی بایگی , غلامعلی کمالی , امین علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یخبندان ها با توجه به شرایط جوی و توپوگرافی محل به دو نوع تابشی و فرارفتی تقسیم می شوند. استان خراسان رضوی از جمله نقاطی از کشور است که همه ساله تحت تأثیر هجوم فرارفت هوای سرد واقع شده و خسارات گسترده ای به محصولات کشاورزی این استان وارد می شود. شناخت نوع یخبندان به منظور استفاده بموقع از روش های کاهش خسارت در این استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از اجرای این مطالعه، تعیین نوع اولین و آخرین یخبندان پائیزه و بهاره و تعیین احتمالات آن ها می باشد. بر این اساس، اطلاعات دوازده ایستگاه همدیدی استان استخراج شد و با در نظر گرفتن آستانه دمائی مناسب، تاریخ های عبور دمای صفر درجه و یا کمتر از آن برای اولین و آخرین بار در پائیز و بهار تعیین شدند. سپس تاریخ های وقوع یخبندان با در نظر گرفتن مبدأ مناسب، دارای ارزش کمی شدند. در کلیه ایستگاه ها به منظور تعیین نوع یخبندان، پارامترهای جوی از روزهای قبل و بعد از روزی که یخبندان برای اولین و آخرین بار در پائیز و بهار رخ داده بود، مورد بررسی قرار گرفت و تاریخ ها بر اساس نوع یخبندان ها تفکیک شدند. با در نظر گرفتن یک دوره آماری شاخص 13 ساله، برای کلیه فراسنج های یخبندان، احتمالات آن ها در سطوح 25، 50 ، 75 درصد محاسبه شد. براساس نتایج بدست آمده، زودترین و دیرترین میانگین تاریخ آغاز یخبندان فرارفتی به ترتیب در 29 آبان و 26 آذر در ایستگاه های قوچان و بشرویه بود و یخبندان فرارفتی در 20 اسفند در ایستگاه بشرویه، زودتر و در 18 فروردین در ایستگاه قوچان دیرتر خاتمه می پذیرد.

کلمات کلیدی

, یخبندان, تابشی, فرارفتی, خراسان رضوی, آستانه دمایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017506,
author = {اقتداری, مهرنوش and موسوی بایگی, محمد and غلامعلی کمالی and علیزاده, امین},
title = {بررسی و تعیین نوع یخبندان در استان خراسان رضوی},
journal = {فن آوری زیستی در کشاورزی},
year = {2008},
volume = {7},
number = {4},
month = {March},
issn = {1735-7446},
pages = {141--151},
numpages = {10},
keywords = {یخبندان-تابشی- فرارفتی- خراسان رضوی- آستانه دمایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تعیین نوع یخبندان در استان خراسان رضوی
%A اقتداری, مهرنوش
%A موسوی بایگی, محمد
%A غلامعلی کمالی
%A علیزاده, امین
%J فن آوری زیستی در کشاورزی
%@ 1735-7446
%D 2008

[Download]