پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04

عنوان : ( تاثیر میزان دوران دیواره های حایل بر فشار وارد بر دیوارها )

نویسندگان: مجتبی موحدی فر , جعفر بلوری بزاز , محمد کاظم جعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از عوامل اصلی در طراحی و ساخت سازه هایی که در ارتباط با رانش خاک قرار دارند شناخت کمی و کیفی نیروی رانش وارد بر دیوار های حایل می باشد. مدلهای آزمایشی و تحلیلی بسیاری جهت تخمین نیروی رانش خاک تحت شرایط استاتیکی ارائه شده است. گرچه میزان نیروی وارد بر دیواره ها در شرایط استاتیکی تا حد زیادی مشخص شده است، اما نحوه توزیع نیروی رانش خاک و نقطه اثر و نیز میزان دوران لازم برای ایجاد شرایط مقاوم یا محرک هنوز کاملا مشخص نمی باشد. به عبارتی اگر حرکت دیواره به حدی ضعیف باشد که مقاومت برشی قابل توجه در توده خاک ایجاد نشود، در این حالت فشار وارد بر دیواره بسیار نزدیک به حالت سکون می باشد ولی اگر تغییر مکان یا دوران دیواره قابل ملاحظه باشد در این شرایطنیروی وارد بر دیواره در حالت محرک یا مقاوم می باشد.در این تحقیق میزان تغییر مکان لازم که شرایط مقاوم و یا محرک را ایجاد نماید بررسی گردیده است. در این ارتباط اثر پارامترهای مقاومتی خاک و نیز اثر اصطکاک و صلبیت دیوار بر مقدار فشار وارد بر دیوار مورد مطالعه قرار گرفته است. برای رسیدن به این هدف یک مدل عددی بر اساس روش اجزاء محدود در شرایط کرنش صفحه ای و با استفاده از نرم افزار 8.2 Plaxis ایجاد گردید. بررسی ها نشان می دهند که نتایج بدست آمده از آزمایشات و تحلیل های عددی، با تئوری های کلاسیک تفاوت دارد. به عبارتی تئوری های کلاسیک هنگامی صادق است که میزان دوران دیواره به حدی باشد که گوه پشت دیواره به گسیختگی کامل برسد که این امر در شرایط اجرایی معمولا ایجاد نمی گردد.

کلمات کلیدی

, دیواره حایل, دوران, حالت مقاوم و محرک, اجزاء محدود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017516,
author = {مجتبی موحدی فر and بلوری بزاز, جعفر and محمد کاظم جعفری},
title = {تاثیر میزان دوران دیواره های حایل بر فشار وارد بر دیوارها},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {دیواره حایل، دوران، حالت مقاوم و محرک، اجزاء محدود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر میزان دوران دیواره های حایل بر فشار وارد بر دیوارها
%A مجتبی موحدی فر
%A بلوری بزاز, جعفر
%A محمد کاظم جعفری
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2010

[Download]