پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04

عنوان : ( بررسی رفتار تحکیمی و ضریب نفوذ پذیری افقی خاک های ریزدانه با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی )

نویسندگان: حمیدرضا کاظمی , جعفر بلوری بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اغلب برای تعیین پارامترهای تحکیم خاک های ریزدانه در آزمایشگاه، از دستگاه ادئومتر استفاده می شود. در بسیاری موارد محدودیت های ناشی از این دستگاه باعث می گردد که رفتار تحکیمی خاک های ریزدانه به خوبی شناخته نشود. از مهمترین نواقص دستگاه ادئومتر، تحکیم یک بعدی، عدم امکان کنترل زهکشی و نیز اندازه گیری فشار منفذی می باشد. دستگاه تحکیم هیدرولیکی که با نام Rowe Consolidation Cell نیز شناخته می شود، این محدودیت ها را رفع کرده است. با استفاده از این دستگاه تحکیم قائم و افقی را می توان مدل سازی نموده و مسیرهای زهکشی را کنترل کرد. همچنین امکان اعمال پس فشار به نمونه خاک و ثبت فشار منفذی ایجاد شده هنگام عمل تحکیم نیز موجود می باشد. این مقاله نتایج آزمایش های تحکیم را که بر روی نمونه خاک ریزدانه انجام شده اند، ارائه و تفسیر می کند. تحکیم خاک با زهکشی شعاعی و قائم، با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی و تحکیم در جهت قائم با دستگاه ادئومتر معمولی انجام شدند نتایج حاصل نشان دادند که ضرایب تحکیم و نفوذپذیری در راستای افقی بیش از راستای قائم بوده و این اختلاف نیز با افزایش فشار سربار بیشتر می گردد.

کلمات کلیدی

, دستگاه تحکیم هیدرولیکی, نفوذ پذیری, زهکشی شعاعی, خاک ریز دانه, فشار منفذی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017519,
author = {کاظمی, حمیدرضا and بلوری بزاز, جعفر},
title = {بررسی رفتار تحکیمی و ضریب نفوذ پذیری افقی خاک های ریزدانه با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {دستگاه تحکیم هیدرولیکی، نفوذ پذیری، زهکشی شعاعی، خاک ریز دانه، فشار منفذی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار تحکیمی و ضریب نفوذ پذیری افقی خاک های ریزدانه با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی
%A کاظمی, حمیدرضا
%A بلوری بزاز, جعفر
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2010

[Download]