چهارمین کنگره علوم دامی , 2010-09-20

عنوان : ( اثر منابع و مقادیر مختلف اسید چرب 3-n بر سیستم ایمنی و تولید مثلی نیمچه های تخمگذار )

نویسندگان: محمد پیله ور , جواد آرشامی , ابوالقاسم گلیان , محمدرضا باسامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به صورت طرح فاکتوریل (2*2) و دو عامل منبع اسید چرب 3-n، شامل دانه کتان و روغن ماهی و عامل دیگر درصد اسیدهای چرب 3-n در جیره شامل 5/0 و 5/1 می باشد. هر تیمار دارای 6 تکرار و در هر تکرار 12 نیمچه تخم گذار قرار گرفت. جیره های آزمایشی در 5 مرحله بر پایه ذرت-سویا تنظیم شد. این آزمایش در طی دو مرحله پرورش و تخم گذاری و مدت زمان 22 هفته انجام گرفت. در هفته های 6 و9 محلول SRBC تزریق شد و 7 و 14 روز بعد از هر تزریق جهت بررسی پاسخ ایمنی خونگیری انجام گرفت. IgG در 7 روز بعد از اولین تزریق SRBC و 14 روز بعد از تزریق دوم تحت تاثیر درصد اسید چرب 3-n جیره قرار گرفت و جوجه هایی که جیره دارای 5/0 درصد اسید چرب 3-n را مصرف کرده بودند بیشترین پاسخ anti-SRBC را داشتند (05/0>P). هیچ یک از تیمارهای آزمایشی اجزای لاشه را تحت تاثیر قرار نداد، ولی استفاده از روغن ماهی سبب کاهش وزن اویداکت نسبت به جوجه هایی که دانه کتان مصرف کرده بودند، شده بود (05/0>P). روغن ماهی و دانه کتان هیچ تاثیری بر پارامترهای اندازه گیری شده استخوان درشت نی نشان نداد (05/0<P). بنابراین می توان نتیجه گرفت که در استفاده از منابع اسید چرب 3-n، دانه کتان نسبت به روغن ماهی ارجحیت بیشتری داشته و اثرات منفی کمتری بر عملکرد تولید مثلی دارد.

کلمات کلیدی

, دانه کتان, روغن ماهی, اسیدهای چرب, PUFA, سیستم تولید مثلی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017536,
author = {پیله ور, محمد and آرشامی, جواد and گلیان, ابوالقاسم and باسامی, محمدرضا},
title = {اثر منابع و مقادیر مختلف اسید چرب 3-n بر سیستم ایمنی و تولید مثلی نیمچه های تخمگذار},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی},
year = {2010},
location = {کرج, ايران},
keywords = {دانه کتان، روغن ماهی، اسیدهای چرب، PUFA، سیستم تولید مثلی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر منابع و مقادیر مختلف اسید چرب 3-n بر سیستم ایمنی و تولید مثلی نیمچه های تخمگذار
%A پیله ور, محمد
%A آرشامی, جواد
%A گلیان, ابوالقاسم
%A باسامی, محمدرضا
%J چهارمین کنگره علوم دامی
%D 2010

[Download]