چهارمین کنگره علوم دامی , 2010-09-20

عنوان : ( اثرات افزودن گلیسرول به آب آشامیدنی گاوهای شیری در دوره ی انتقال بر تولید وترکیب شیر )

نویسندگان: مرضیه تیموری رودی , علیرضا هروی موسوی , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , جواد آرشامی , رضا گنجوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مطالعه بررسی اثرات افزودن گلیسرین (گلیسرول) به آب آشامیدنی گاوهای شیری در دوره ی انتقال برعملکرد تولید و ترکیبات شیر گاوهای شیری هلشتاین بود.تعداد 12 رأس گاو چند شکم زا بطور تصادفی به دو تیمار شامل تیمار 1) آب معمولی و تیمار 2) آب معمولی+ 22 گرم گلیسرین درهر لیتر آب اختصاص یافتند.تغذیه گاوها با آب حاوی مکمل از 7 روز قبل از زایش تا 7 روز پس از آن انجام شد، دسترسی به آب وخوراک به صورت آزاد بودو از روزهفتم پس از زایش باآب معمولی تغذیه شدند.مصرف خوراک، میزان تولید و ترکیب شیر تا 60 روز پس از زایش و مصرف آب تا 7 روز پس از زایش انداز هگیری شد.داده های آزمایش براساس طرح کاملاً تصادفی تجزیه شدند.نتایج حاصل نشان داد مصرف خوراک ( 18.7 کیلوگرم در روز MIXED وداده های تکرار شده در زمان با استفاده ازمدلهای برای تیمار شاهد درمقابل 21.18 کیلوگرم در روزبرای تیمارگلیسرین) تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت، اما اثرزمان بر مصرف اثر تیمار و زمان برمصرف آبمعنی دار بود .(p≤0/ خوراک معن یدار بود.مصرف خوراک پس از زایش و درخلال آزمایش افزایش یافت ( 05 32 لیتر در روز برای تیمار / میزان تولید شیر ( 5 .(p≤0/ 78 لیتر در روز برای تیمار شاهد در مقابل 84 لیتر در روز برای تیمار گلیسرین) ( 05 ) 32 لیتر در روز برای تیمار گلیسرین) وترکیب شیرتحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرارنگرفت اما اثرزمان بر تولید شیر / شاهد در مقابل 32 نتایج این آزمایش نشان داد افزودن گلیسرین به آب آشامیدنی گاوها در سطح مورد استفاده در این .(p≤0/ وپروتئین شیرمعنی دار بود ( 05 آزمایش ودر فاصله زمانییک هفته قبل وبعد از زایش، تاثیر معن یداری بر مصرف خوراک، تولید و ترکیب شیر نداشت.

کلمات کلیدی

, گلیسرین, تولید شیر, ترکیب شیر, دوره انتقالی, آب آشامیدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017545,
author = {تیموری رودی, مرضیه and هروی موسوی, علیرضا and ناصریان, عباسعلی and دانش مسگران, محسن and آرشامی, جواد and گنجوی, رضا},
title = {اثرات افزودن گلیسرول به آب آشامیدنی گاوهای شیری در دوره ی انتقال بر تولید وترکیب شیر},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی},
year = {2010},
location = {کرج, ايران},
keywords = {گلیسرین، تولید شیر، ترکیب شیر، دوره انتقالی، آب آشامیدنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات افزودن گلیسرول به آب آشامیدنی گاوهای شیری در دوره ی انتقال بر تولید وترکیب شیر
%A تیموری رودی, مرضیه
%A هروی موسوی, علیرضا
%A ناصریان, عباسعلی
%A دانش مسگران, محسن
%A آرشامی, جواد
%A گنجوی, رضا
%J چهارمین کنگره علوم دامی
%D 2010

[Download]