نهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران , 2010-05-25

عنوان : ( مطالعه مورفومتری استخوانچه های گوش در موش صحرایی )

نویسندگان: احمدعلی محمدپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تخقیق استخوانچه های گوش میانی و استخوان گیجگاهی ده عد موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفت . بعداز تشریح نمونه ها ، نواحی استخوان گیجگاهی مشخص و اندازه گیری گردید و استخوانچه های گوش از محلشان خارج گردید. نتایج نشان داد که در موش صحرایی استخوان گیجگاهی همانند سایر حیوانات دارای سه قسمت مسطح ، صماخی و خاره ای است . قسمت صماخی توسعه بیشتری یافته است و دارای حباب صماخی مخروطی شکلی است که قاعده آن مجاور سوراخ شنوایی گوش و راس آن مجاور استخوان پروانه ای است . استخوانچه های گوش موش صحرایی همانند سایر حیوانات سه عدد و شامل استخوانچه های چکشی ، سندانی و رکابی بود .نتایج مورفومتری نشان داد که طول کل استخوانچه چکشی 34/3 میلیمتر بوده و دارای سر ، دسته و سه زائدة مشخص جانبی ، قدامی و عضلانی است . طول کل استخوانچه سندانی 18/1 میلیمتر و دارای دو زائدة کوتاه و بلند بود که زائده بلند تکامل بیشتری یافته بود. طول کل استخوانچه رکابی 79/0 میلیمتر و دارای صفحه قاعده ای و دو زائده قدامی و خلفی بود که طول زائده قدامی بلندتر از خلفی بود.

کلمات کلیدی

, استخوانچه های گوش , موش صحرایی ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017551,
author = {محمدپور, احمدعلی},
title = {مطالعه مورفومتری استخوانچه های گوش در موش صحرایی},
booktitle = {نهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران},
year = {2010},
location = {همدان, ايران},
keywords = {استخوانچه های گوش ، موش صحرایی ، مورفومتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه مورفومتری استخوانچه های گوش در موش صحرایی
%A محمدپور, احمدعلی
%J نهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران
%D 2010

[Download]