نهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران , 2010-05-25

عنوان : ( تاثیرفرمالدئید بر روی تست های عملکردی ریه ی دانشجویان دامپزشکی در آزمایشگاه آناتومی )

نویسندگان: احمدعلی محمدپور , محسن ملکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق بر روی 30 نفر از دانشجویان دکترای دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفت. قبل از شروع عملیات آناتومی از کلیه دانشجویان چندین نوبت تست اسپیرومتری انجام شد و پارامترهای تنفسی از قبیل ظرفیت حیاتی (VC) ، حداکثر ظرفیت حیاتی (FVC) ، بالاترین میزان بازدمی (PEF) ، حداکثر حجم تنفسی در یک ثانیه(FEV1) در هر فرد اندازه گیری و ثبت گردید . گروه مذکور به عنوان شاهد در نظر گرفته شد . سپس به مدت دو ماه ، در هر هفته قبل و بعد از کلاس عملیات آناتومی اسپیرومتری انجام گرفت و پارامترهای مذکور ثبت گردید. در انتها نتایج بدست آمده بین دو گروه شاهد و آزمایش و بین دانشجویان دختر و پسر از نظر آماری با t-test آنالیز گردید.نتایج این تحقیق نشان داد که در کلیة دانشجویان در هنگام تشریح فرمالدئید باعث کاهش فعالیت ریه و تست های عملکردی ریه می شود. در میان پارامتره، FVC بعد از تشریح در دانشجویان کاهش چشمگیری داشت بطوری که در دانشجویان پسر از49/0 ± 89/1 به 49/0 ± 77/1 و در دانشجویان دختر از 36/0 ± 67/1 به از37/0 ± 56/1 تغییر یافته بود. از نظر آماری نیز بین دانشجویان دختر و پسر دارای اختلاف معنی داری بود(P<0.05). با مقایسه سایر پارامترها (VC, FEV1, PEF) بین دانشجویان دختر و پسر مشخص گردید که که دانشجویان دختر به فرمالدئید حساس تر هستند و از نظر آماری اختلاف بین آنها معنی دار است .

کلمات کلیدی

, اسپیرومتری , دانشجویان دامپزشکی , فرمالدئید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017552,
author = {محمدپور, احمدعلی and ملکی, محسن},
title = {تاثیرفرمالدئید بر روی تست های عملکردی ریه ی دانشجویان دامپزشکی در آزمایشگاه آناتومی},
booktitle = {نهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران},
year = {2010},
location = {همدان, ايران},
keywords = {اسپیرومتری ، دانشجویان دامپزشکی ، فرمالدئید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیرفرمالدئید بر روی تست های عملکردی ریه ی دانشجویان دامپزشکی در آزمایشگاه آناتومی
%A محمدپور, احمدعلی
%A ملکی, محسن
%J نهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران
%D 2010

[Download]