علوم-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (5), شماره (1), سال (2003-7) , صفحات (15-25)

عنوان : ( مقایسه بعضی از روشهای استنباط شواهدی برای ضریب رگرسیون )

نویسندگان: آرزو حبیبی راد , ناصررضا ارقامی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استنباط شواهدی عبارتست از تعیین میزان پشتیبانی داده ها از فرضیه های آماری. ......

کلمات کلیدی

, شواهد آماری, استنباط شواهدی, الگوی رگرسیون, درستنمایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017568,
author = {حبیبی راد, آرزو and ارقامی, ناصررضا},
title = {مقایسه بعضی از روشهای استنباط شواهدی برای ضریب رگرسیون},
journal = {علوم-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2003},
volume = {5},
number = {1},
month = {July},
issn = {1561-8943},
pages = {15--25},
numpages = {10},
keywords = {شواهد آماری، استنباط شواهدی، الگوی رگرسیون، درستنمایی کناری،....},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه بعضی از روشهای استنباط شواهدی برای ضریب رگرسیون
%A حبیبی راد, آرزو
%A ارقامی, ناصررضا
%J علوم-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1561-8943
%D 2003

[Download]