علوم-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (5), شماره (1), سال (2003-7) , صفحات (15-25)

عنوان : ( مقایسه بعضی از روشهای استنباط شواهدی برای ضریب رگرسیون )

نویسندگان: آرزو حبیبی راد , ناصررضا ارقامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استنباط شواهدی عبارتست از تعیین میزان پشتیبانی داده ها از فرضیه های آماری. زمانیکه پارامتر مزاحم وجود دارد روشهای متفاوتی برای استنباط شواهدی پیشنهاد شده است، که از آن جمله میتوان روشهای درستنمایی کناری، درستنمایی نیم رخ، درستنمایی برآورد شده را نام برد. در این مقاله روش استنباط شواهدی بلومه (2003) برای ضریب معادله رگرسیون، بر مبنای تابع درستنمایی کناری با روشهای دیگر استنباط مقایسه می شود که نتایج حاصل متفاوت هستند.

کلمات کلیدی

, شواهد آماری, استنباط شواهدی, الگوی رگرسیون, درستنمایی کناری, درستنمایی نیم رخ, درستنمایی برآورد شده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017568,
author = {حبیبی راد, آرزو and ارقامی, ناصررضا},
title = {مقایسه بعضی از روشهای استنباط شواهدی برای ضریب رگرسیون},
journal = {علوم-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2003},
volume = {5},
number = {1},
month = {July},
issn = {1561-8943},
pages = {15--25},
numpages = {10},
keywords = {شواهد آماری، استنباط شواهدی، الگوی رگرسیون، درستنمایی کناری، درستنمایی نیم رخ، درستنمایی برآورد شده.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه بعضی از روشهای استنباط شواهدی برای ضریب رگرسیون
%A حبیبی راد, آرزو
%A ارقامی, ناصررضا
%J علوم-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1561-8943
%D 2003

[Download]