سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( مطالعه اثرات سطوح مختلف پروژسترون واژینالی در همزمان سازی فحلی گوسفند بلوچی )

نویسندگان: مهدی حسن زاده , جواد آرشامی , محمد پیله ور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه عملکرد تولید مثلی میشها در همزمان سازی فحلی با استفاده از سطوح مختلف پروژسترون واژینالی مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام آزمایش از 60 راس میشبلوچی با حداقل یکشکم زایش و وزن 45 تا 57 کیلوگرم استفاده شد. میش 200mg پروژسترون =T سیدر(به مدت 12 روز)، 2 =T ها به طور تصادفی به 5 گروه مساوی تقسیم و در یکی از تیمارهای: 1 400mg پروژسترون =T 200 (اعمال دوروز درمیان به مدت 12 روز)، 4 mg پروژسترون =T (اعمال روز در میان به مدت 12 روز)، 3 400 ( دوروز درمیان به مدت 12 ) قرار گرفتند.در روز سیزدهم از شروع mg پروژسترون =T (روز در میان به مدت 12 روز)، 5 در ماهیچه ران تزریق گردید. پاسخ im 400 به طور IU PMSG به کلیه میشها T آزمایشبعد از خارج کردن سیدر ازتیمار 1 66 و 75 درصد /67 ، 75 ، 50 ، 58/ به ترتیب برابر 3 T و 5 T4 ،T3 ،T2 ،T فحلی با استفاده از قوچ های تی زر برای تیمار های 1 58 و زادآوری به ترتیب معادل 112،133 ، 100 ، 150 / 66 و 3 / بدست آمد. همچنین درصد آبستنی میشها 67 ، 75 ، 50 ، 50 تفاوت (PMSG 5 روز پس از تزریق ) و 100 درصد محاسبه گردید. غلظت پروژسترون خون در بین تیمارها در روز 18 نتایج کلی این تحقیق نشان می دهد که استفاده از برنامه روز در میان پروژسترون واژینالی .(P>0/ معنی داری نشان نداد( 05 400 بالاترین درصد آبستنی(% 75 ) را در گوسفندان بلوچی ایجاد می کند و به لحاظ اقتصادی قیمت پروژسترون 7000 ریال از mg .( سیدر کمتر می باشد ( 28000 درمقابل 21000

کلمات کلیدی

پروژسترون واژینالی – سیدر – همزمان سازی فحلی – گوسفند بلوچی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017569,
author = {حسن زاده, مهدی and آرشامی, جواد and پیله ور, محمد},
title = {مطالعه اثرات سطوح مختلف پروژسترون واژینالی در همزمان سازی فحلی گوسفند بلوچی},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {پروژسترون واژینالی – سیدر – همزمان سازی فحلی – گوسفند بلوچی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اثرات سطوح مختلف پروژسترون واژینالی در همزمان سازی فحلی گوسفند بلوچی
%A حسن زاده, مهدی
%A آرشامی, جواد
%A پیله ور, محمد
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]