دانشگاه علوم پزشکی گیلان, دوره (19), شماره (75), سال (2010-10) , صفحات (25-35)

عنوان : ( بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گیلان )

نویسندگان: رضا سلطانی شال , سید موسی کافی , ایرج صالحی , حسین کارشکی , سجاد رضایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقدمه: کیفیت زندگی مفهومی است که در سال های اخیر به واسطه نقشی که در سلامت روان افراد دارد اهمیت بسزایی یافته است. در همین راستا و با توجه به این که دانشجویان در آینده عهده دار مدیریت عرصه های مختلف جامعه خواهند بود، بنابراین شناخت مسایلی که می تواند کیفیت زندگی و سطح سلامت دانشجویان را به مخاطره بیاندازد ضروری به نظر می رسد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گیلان صورت گرفته است. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی و تحلیلی است و 226 دانشجوی دانشگاه گیلان در سال 1388 به صورت نمونه گیری خوشه ای و طبقه ای تصادفی انتخاب شدند و سیاهه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHOQOL-BREF) را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار Spss نسخه 15 استفاده شد. نتایج: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کیفیت زندگی 4 درصد دانشجویان بسیار مطلوب، 34 درصد مطلوب، 51 درصد متوسط و کیفیت زندگی 11 درصد دانشجویان نیز نامطلوب بوده است. همچنین در ابعاد درد جسمانی، روابط محیطی، تأمین مالی، مراقبت های اجتماعی و عواطف منفی در بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت های معنی داری مشاهده گردید (05/0>P) که در همه این ابعاد دانشجویان دختر وضعیت ناخوشایندتری گزارش کردند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، انجام ارزیابی های روانشناختی دانشجویان و ارایه خدمات روانشناختی در زمینه های مختلف برای ارتقای سطح سلامت و کیفیت زندگی آنها توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, بهداشت و تندرستی, دانشجویان و کیفیت زندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017591,
author = {سلطانی شال, رضا and سید موسی کافی and ایرج صالحی and کارشکی, حسین and سجاد رضایی},
title = {بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گیلان},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی گیلان},
year = {2010},
volume = {19},
number = {75},
month = {October},
issn = {2008-4048},
pages = {25--35},
numpages = {10},
keywords = {بهداشت و تندرستی، دانشجویان و کیفیت زندگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گیلان
%A سلطانی شال, رضا
%A سید موسی کافی
%A ایرج صالحی
%A کارشکی, حسین
%A سجاد رضایی
%J دانشگاه علوم پزشکی گیلان
%@ 2008-4048
%D 2010

[Download]