علوم اجتماعی, دوره (6), شماره (1), سال (2009-8) , صفحات (197-230)

عنوان : ( بررسی میزان تفکر انتقادی معلمان آموزش و پرورش شهر فریمان و عوامل موثر بر آن )

نویسندگان: محمد مظلوم خراسانی , محمد اکبری فریمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به صورت پیمایشی با حجم نمونه 245 نفر با کمک فرمول کوکران از جامعه اماری 630 نفری معلمان شهر فریمان انتخاب شد.ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بوده است.در این تحقیق تجزیه و تحلیل داده ها به شکل آماری توصیفی،تحلیل یک و دم متغیرهو چند متغیره و در نهایت با کمک از تحلیل مسیر صورت گرفته است.در تحلیل دو متغیره تعداد زیادی از متغیره ها بر میزان تفکر انتقادی معنی دار بودنمد.ولی در ارتباط با تحلیل چند متغیره از اهمیت آن ها کاسته شده است.در این تحقیق دو متغیر حضور معلمان در حوزه علمی و حضور معلمان در حوزه سیاسی بر متغیر وابسته یعنی تفکر انتقادی با احتمال 95% معنی دار بودند،هر چقدر معلمان بیشتر اهل مطالعه ودر گیر مسایل علمی باشند و هم چنین بیشتر به مسایل وحوزه سیاسی به صورت آزادانه بپردازند،از میزان تفکر انتقادی برخوردارند.

کلمات کلیدی

, تفکر انتقادی , حوز ه عمومی, آزاداندیشی , روشنگری , گفت و گو ومحاوره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017597,
author = {مظلوم خراسانی, محمد and اکبری فریمانی, محمد},
title = {بررسی میزان تفکر انتقادی معلمان آموزش و پرورش شهر فریمان و عوامل موثر بر آن},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2009},
volume = {6},
number = {1},
month = {August},
issn = {2008-1383},
pages = {197--230},
numpages = {33},
keywords = {تفکر انتقادی - حوز ه عمومی- آزاداندیشی - روشنگری -گفت و گو ومحاوره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان تفکر انتقادی معلمان آموزش و پرورش شهر فریمان و عوامل موثر بر آن
%A مظلوم خراسانی, محمد
%A اکبری فریمانی, محمد
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2009

[Download]