علوم باغبانی, دوره (1), شماره (23), سال (2009-4) , صفحات (1-9)

عنوان : ( بررسی پاسخ های گراس های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 2- بخش هوایی )

نویسندگان: علی تهرانی فر , یحیی سلاح ورزی , علی گزانچیان , حسین آروئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کارکردهای فراوان فضای سبز و نقش محوری گیاهان پوششی خصوصا گراس های چمنی در این مکان ها باعث شده است که به سرعت بر سطح این گیاه زیبا در شهرها افزوده شود. این تحقیق به منظور بررسی پاسخ های بخش هوایی و میزان تحمل گراس های چمنی بومی و وارداتی در برابر تنش خشکی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی نامتعادل در سال 1385 به اجرا درآمد. گونه های مختلف گراس در سه سطح شامل 1-Festuca arundinacea وارداتی، -2 Lolium perenne وارداتی، -3 Festuca arundinacea بومی و آبیاری در 6 سطح شامل 1- تنش متوسط، 2- تنش شدید، 3- رشد مجدد از تیمار تنش شدید و به همراه سه گروه از گلدان های آبیاری کامل که به عنوان شاهد همزمان با هریک از سه سطح تنش تخریب می شدند، تیمارهای این آزمایش را تشکیل می دادند. تعداد تکرارها برای سطوح آبیاری کامل 3 و برای سطوح تنش و رشد مجدد 4 در نظر گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد با اعمال تنش شدید خشکی در تیمار 25% ظرفیت زراعی، وزن خشک گراس ها معادل 26.4 درصد نسبت به شاهد کاهش یافت. از طرف دیگر کاهش شدید عرض برگ و بالتبع آن کاهش سطح کل و مجموع طول برگها در گراس های جنس فستوکا به همراه افزایش عمومی میانگین ضخامت برگ، کاهش تلفات آب به صورت تبخیر و تعرق را شامل شد. پارامتر تغییر کیفیت 4 و همچنین افت محتوای کلروفیل برگ از وضعیت آبیاری کامل تا تنش شدید خشکی برای توده بومی فستوکا کمترین و برای گونه اصلاح شده لولیوم پرنه بیشترین مقدار را دارا بود. در مدت 14 روز آبیاری و رشد مجدد نیز وزن خشک بخش هوایی، عرض برگ، سطح کل، مجموع طول برگها، کیفیت بصری و محتوای کلروفیل کل برگها به ترتیب برابر 18.2، 103.3، 74.4، 28.8، 64.1 و 40.8 درصد افزایش و میانگین ضخامت برگ دراین حالت نسبت به شرایط تنش شدید خشکی 53.2% کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, بازیافت, تنش خشکی, فستوکای بومی, کیفیت بصری, محتوای کلروفیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017602,
author = {تهرانی فر, علی and سلاح ورزی, یحیی and علی گزانچیان and آروئی, حسین},
title = {بررسی پاسخ های گراس های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 2- بخش هوایی},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {23},
month = {April},
issn = {2008-4730},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {بازیافت، تنش خشکی، فستوکای بومی، کیفیت بصری، محتوای کلروفیل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پاسخ های گراس های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 2- بخش هوایی
%A تهرانی فر, علی
%A سلاح ورزی, یحیی
%A علی گزانچیان
%A آروئی, حسین
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2009

[Download]