علوم آب و خاک, دوره (14), شماره (52), سال (2010-9) , صفحات (99-113)

عنوان : ( ارزیابی اثر فعالیت های کشاورزی بر تنوع و فراوانی باکتری های خاک زی )

نویسندگان: علیرضا خداشناس , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , امیر لکزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باکتری های خاک زی با کارکردها ی مهم و متنوع، بسترساز واکنش های اساسی خاک بوده و نقش مهمی در تنوع ز یستی بی مهرگان خاک زی دارند. به منظور تعیین تنوع و فراوا نی باکتر ی های خاک زی در مناطق خشک و هم چنین شناخت اثر فعا لیت های کشاورزی بوم نظام زراعی اصلی استان های خراسان رضو ی و شما لی بر این میکروارگانیسم ها، مطالعه ای در سه منطقه متفاوت از نظر میانگین درجه حرارت و بارندگی سا لیانه در شهرستا ن های شیروان، مشهد و گناباد انجام شد . سیستم های کشاورزی کم نهاده و پرنهاده گندم و سیستم طبیعی در هر منطقه به عنوان اکوسیستم های مورد مطالعه انتخاب شدند. در هر منطقه مورد مطالعه از خاک مزارع گندم کم نهاده و پرنهاده و سیستم طبیعی نمونه گیری انجام شده و درصد مواد آ لی خاک و باکتر ی های خاک زی مورد سنجش و ارز یابی قرار گرفت . در مجموع ١٩ گونه باکتری از ٤ جنس در مناطق و سیستم های مورد مطالعه جداساز ی و شناسا یی گردید. میانگین غنای گونه ای باکتری ها تحت تأثیر منطقه مورد مطالعه قرار گرفت و در گناباد حداقل بود . در مقا یسه سیستم ها، سیستم طبیعی گناباد حداقل غنای گونه ای باکتر ی ها را نشان داد و سایر سیستم ها تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند . فراوانی باکتری های خاک زی تحت تأثیر درصد مواد آ لی خاک در هر منطقه بوده و در هر گرم خاک خشک در منطقه گناباد حداکثر و در منطقه شیروان حداقل بود . سیستم های مورد مطالعه نیز از نظر فراوانی باکتری ها تفاوت داشتند و سیستم کم نهاده گناباد، کم نهاده مشهد و پرنهاده گناباد حداکثر فراوانی باکتری ها را نشان د ادند . نتا یج نشان می دهد که فعالیت های کشاورز ی در مناطق مورد مطالعه نه تنها باعث کاهش غنای گونه ای و فراوانی باکتر ی ها نشده اند، بلکه در مشهد و گناباد باعث بهبود غنای گونه ای و فراوانی باکتری ها نیز گردیده اند. هم چنین یافته های این پژوهش حاکی از آن است که با افز ایش تنش ها، توزیع فراوانی باکتری ها نامتعادل شده و گونه هایی با کارکردهای متفاوت ظهور کمتری داشته و در شر ایط حداکثر تنش، کارکرد باکتری ها به تجزیه مواد آ لی محدود شده است . با توجه به حضور گونه های مفید باکتری در خاک سیستم های مورد مطالعه، مدیریت این سیستم ها از نظر حفظ و حمایت از تنوع و فراوا نی باکتری های خاک زی جهت بهره برداری از کارکردها ی سودمند آنها حساسیت و یژه ای می یابد و در این زمینه افزایش درصد مواد آلی خاک اهمیت قابل توجهی دارد.

کلمات کلیدی

, تنوع باکتری های خاک زی, فراوانی باکتری های خاک زی, سیستم های کشاورزی, سیستم های طبیعی, گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017619,
author = {علیرضا خداشناس and کوچکی, علیرضا and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی and لکزیان, امیر},
title = {ارزیابی اثر فعالیت های کشاورزی بر تنوع و فراوانی باکتری های خاک زی},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2010},
volume = {14},
number = {52},
month = {September},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {99--113},
numpages = {14},
keywords = {تنوع باکتری های خاک زی، فراوانی باکتری های خاک زی، سیستم های کشاورزی، سیستم های طبیعی، گندم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر فعالیت های کشاورزی بر تنوع و فراوانی باکتری های خاک زی
%A علیرضا خداشناس
%A کوچکی, علیرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A لکزیان, امیر
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2010

[Download]