پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2010-4) , صفحات (43-51)

عنوان : ( تأثیر سطوح مختلف سیر بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال در جوجه های گوشتی )

نویسندگان: مرتضی هاشمی عطار , جواد آرشامی , حسین اسماعیل زاده نوغانی , رضا مجید زاده هروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اثرات سطوح مختلف سیر برعملکرد و پاسخ ایمنی همورال در جوجه های گوشتی جنس نر و ماده مورد مطالعه قرار گرفت . تعداد 384 قطعه جوجه گوشت ی نژاد آرین از سن یک روزگی به دو گروه نر و ماده تقسیم شدند و هر گروه چهار جیرة مختلف حاوی سیر شامل : صفر درصد ( 0 درصد قرص سیر را از سن 3 تا 42 روزگی دریافت نمودند. طرح آماری به روش فاکتوریل / 0 درصد قرص سیر ، 05 / 0 درصد پودر سیر ، 1 / کنترل )، 1 از تست SRBC 2 با دو فاکتور جنس و چهار سطح سیر با 4 تکرار و هر تکرار با 12 مشاهده انجام گرفت . برای اندازه گیری تیتر آنتی ×4 هماگلوتیناسیون مستقیم و برای تیتر آنتی نیوکاسل از تست هموگلوتیناسیون ممانعتی استفاده شد. بورس فابرسیو س و طحال پس از کشتا ر جوجه ها در و آنتی نیوکاسل و وزن های بورس و طحال در تیمارهای مختلف و در دو جنس نر و SRBC 42 روزگی، جدا و توزین شد. نتایج حاصل از تیترها ی آنتی ماده تفاوت معنی داری در مقایسه با گروه شاهد نشان نداند . در بررسی عملکرد جوجه ها، وزن بدن ، درجه رشد ، ضریب تبدیل غذایی و میزان مصرف غذا در تیمارهای آزمایش ی در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنی داری نشان ندادند. البته میزان مصرف غذا ، افزایش وزن بدن و درجه رشد درگروه دریافت 0 درصد پودر سیر درمقایسه با گروه دریافت کننده قرص سیر، روند افزایشی نشان دادند. نتایج ارزیابی ایمنی نشان داد که استفاده از مقادیر / کننده ی 1 .(P >0/ سیر مصرف شده در این مطالعه اثر معنی داری بر سیستم ایمنی همورال نداشت ( 05

کلمات کلیدی

, سیر, آنتیSRBCآنتی نیوکاسل, جوجه های گوشتی ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017640,
author = {هاشمی عطار, مرتضی and آرشامی, جواد and اسماعیل زاده نوغانی, حسین and مجید زاده هروی, رضا},
title = {تأثیر سطوح مختلف سیر بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال در جوجه های گوشتی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2010},
volume = {2},
number = {1},
month = {April},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {43--51},
numpages = {8},
keywords = {سیر، آنتیSRBCآنتی نیوکاسل، جوجه های گوشتی ،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سطوح مختلف سیر بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال در جوجه های گوشتی
%A هاشمی عطار, مرتضی
%A آرشامی, جواد
%A اسماعیل زاده نوغانی, حسین
%A مجید زاده هروی, رضا
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2010

[Download]