مطالعات اسلامی, دوره (1), شماره (79), سال (2008-6) , صفحات (81-122)

عنوان : ( قلمرو ثابت و متغییر ، دشواریها و فرضیه ها )

نویسندگان: حسین صابری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دامنه تغییر احکام شرعی متغییر و حدود مشخص احکام ثابت

کلمات کلیدی

, ثابت , ثواب , متغییر , متحول , تحول , تبدل ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017655,
author = {صابری, حسین},
title = {قلمرو ثابت و متغییر ، دشواریها و فرضیه ها},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2008},
volume = {1},
number = {79},
month = {June},
issn = {1010-4992},
pages = {81--122},
numpages = {41},
keywords = {ثابت - ثواب - متغییر - متحول - تحول - تبدل - تمایز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قلمرو ثابت و متغییر ، دشواریها و فرضیه ها
%A صابری, حسین
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2008

[Download]