اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28

عنوان : ( تاثیر دماهای پایین بر میزان تحمل به یخ زدگی نخود (Cicer arietinum) در شرایط کشت این ویترو )

نویسندگان: فاطمه کیخاآخر , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , احمد نظامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش سرما یکی از مهمترین تنش هایی است که رشد و تولید گیاهان را محدود می کند. لذا تحمل به سرما به عنوان یکی از عوامل ضروری جهت بقا در زمستان ضروری است. این مطالعه با هدف بررسی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ ها به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار به اجرا در آمد. فاکتورها شامل سه ژنوتیپ نخود و هفت تیمار دمایی بود. گیاهچه های حاصل از کشت ریزنمونه محور جنینی به همراه تک لپه ابتدا برای اعمل تیمار خوسرمایی به مدت 12 روز در دمای 4 درجه سانتی گراد منتقل شدند.

کلمات کلیدی

, خوسرمایی, خسارت سرما, درصد بقا, LT50
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017682,
author = {کیخاآخر, فاطمه and باقری, عبدالرضا and مشتاقی, نسرین and نظامی, احمد},
title = {تاثیر دماهای پایین بر میزان تحمل به یخ زدگی نخود (Cicer arietinum) در شرایط کشت این ویترو},
booktitle = {اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {خوسرمایی، خسارت سرما، درصد بقا، LT50},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر دماهای پایین بر میزان تحمل به یخ زدگی نخود (Cicer arietinum) در شرایط کشت این ویترو
%A کیخاآخر, فاطمه
%A باقری, عبدالرضا
%A مشتاقی, نسرین
%A نظامی, احمد
%J اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی
%D 2010

[Download]