دانش و توسعه, دوره (18), شماره (32), سال (2010-9) , صفحات (25-45)

عنوان : ( بررسی تأثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران طی دوره (1369 تا 1386) )

نویسندگان: علی اکبر ناجی میدانی , محمدعلی فلاحی , مریم ذبیحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، تأثیر پویای برخی متغیرهای کلان اقتصادی یعنی حجم پول، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز بر رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران، با استفاده از الگوی تصحیح خطا بررسی می شود. نتایج برآورد الگو که با استفاده از داده های فصلی طی بازه زمانی 1369-1386 و با به کارگیری روش همگرایی بلندمدت یوهانسن- جوسیلیوس انجام می شود، حاکی از آن است که تمامی این متغیرها با شاخص قیمت مسکن رابطه ای معنی دار و مثبت دارند. تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز نشان می دهد که تا دوره پنجم سهم زیادی از تغییرات قیمت مسکن توسط خود این متغیر توجیه می شود و با افزایش دوره های وقفه، سهم متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، حجم پول و شاخص قیمت مصرف کننده، در توضیح نوسانات شاخص قیمت مسکن افزایش می یابد. همچنین واکنش شاخص قیمت مسکن به ضربه ای معادل یک انحراف معیار در متغیرهای فوق به صورت افزایش شاخص ظاهر می شود و با گذشت 10 دوره، مقدار آن در سطح دائمی خود قرار می گیرد. مقدار ضریب تصحیح خطا 17/0- و از نظر آماری معنی دار است، بنابراین در هردوره حدود 17 درصد از عدم تعادل در قیمت مسکن تعدیل می شود. کندی تعدیل با توجه به ماهیت بخش مسکن در ایران کاملاً منطقی به نظر می رسد.

کلمات کلیدی

, مسکن, قیمت, همگرایی بلندمدت, الگوی تصحیح خطا, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017683,
author = {ناجی میدانی, علی اکبر and فلاحی, محمدعلی and ذبیحی, مریم},
title = {بررسی تأثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران طی دوره (1369 تا 1386)},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2010},
volume = {18},
number = {32},
month = {September},
issn = {2008-1456},
pages = {25--45},
numpages = {20},
keywords = {مسکن، قیمت، همگرایی بلندمدت، الگوی تصحیح خطا، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران طی دوره (1369 تا 1386)
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A فلاحی, محمدعلی
%A ذبیحی, مریم
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2010

[Download]