چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20

عنوان : ( ارتباط بین وزن چگالی و فراسنجه های تولید گاز ارقام مختلف دانه های جو ایران در شرایط برون تنی )

نویسندگان: عین اله عبدی قزلجه , محسن دانش مسگران , حسن نصیری مقدم , سیدعلیرضا وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارتباط بین وزن چگالی و فراسنجه های تولید گاز ارقام مختلف دانه های جو ایران در شرایط برون تنی

کلمات کلیدی

, ارقام جو, همبستگی و قابلیت هضم ماده آلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017694,
author = {عبدی قزلجه, عین اله and دانش مسگران, محسن and نصیری مقدم, حسن and وکیلی, سیدعلیرضا},
title = {ارتباط بین وزن چگالی و فراسنجه های تولید گاز ارقام مختلف دانه های جو ایران در شرایط برون تنی},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارقام جو، همبستگی و قابلیت هضم ماده آلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارتباط بین وزن چگالی و فراسنجه های تولید گاز ارقام مختلف دانه های جو ایران در شرایط برون تنی
%A عبدی قزلجه, عین اله
%A دانش مسگران, محسن
%A نصیری مقدم, حسن
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]