ادبیات معاصر, دوره (1), شماره (4), سال (2008-6) , صفحات (141-152)

عنوان : ( بررسی مشابهت‌ها در پنج گنج نظامی )

نویسندگان: ابوالقاسم قوام , عباس واعظ زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پنج گنج نظامی منظومه هایی منظم و قانونمند هستند که علیرغم تفاوت های موجود در آنها که لازمه استقلال یک اثر است، شباهت هایی نیز با یکدیگر دارند که نشان دهندة وحدت سبک و پیوند درونی آنها با یکدیگر است. هدف این مقاله بررسی و طبقه بندی این مشابهت ها و اثبات قانونمندی و پیوند درونی موجود در آنها و نشان دادن خط سیر آنها در قالب های زیر است:1- مشابهت هایی که هر پنج گنجینه نظامی را شامل می شود و چون شاهراهی آنها را به یکدیگر پیوند می دهد.2- مشابهت هایی که فقط برای عبور از اثری به اثر بعد به کار می رود و چون پلی آن دواثر را به یکدیگر ارتباط می دهد.3- مشابهت هایی که چون رشته هایی و به طور پراکنده آثار نظامی را به یکدیگر متصل می کند. نگارندگان بر این باورند که مشابهت های پنج گنج منظوم نظامی و قانونمند بودن این مشابهت ها بر تفاوت های آنها غلبه دارد و مشابهت های موجود پیوند و وحدتی درونی را مابین پنج گنج برقرار می کنند. این وحدت زاییده نظام فکری واحد نظامی در سرودن پنج گنج (مشابهت های محتوایی) و پیروی او از قانون و قالبی خاص در داستانسرایی (مشابهت های ساختاری) است که پنج منظومه و اثر مستقل را در قالب اثری واحد به نام پنج گنج ارایه می دهد.

کلمات کلیدی

, نظامی گنجوی, پنج گنج, مشابهت, ساختار, محتوا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017706,
author = {قوام, ابوالقاسم and واعظ زاده, عباس},
title = {بررسی مشابهت‌ها در پنج گنج نظامی},
journal = {ادبیات معاصر},
year = {2008},
volume = {1},
number = {4},
month = {June},
issn = {****-0097},
pages = {141--152},
numpages = {11},
keywords = {نظامی گنجوی، پنج گنج، مشابهت، ساختار، محتوا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مشابهت‌ها در پنج گنج نظامی
%A قوام, ابوالقاسم
%A واعظ زاده, عباس
%J ادبیات معاصر
%@ ****-0097
%D 2008

[Download]