مهندسی پزشکی زیستی, دوره (1), شماره (4), سال (2008-2) , صفحات (1-7)

عنوان : ( تحلیل فعالیت الکتریکی مغزی ERP در بازیابی حافظه اپیزودیک )

نویسندگان: مجید قشونی , محمدعلی خلیل زاده , علی مقیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده حافظه اپیزودیک شامل خاطرات گذشته اى است که در یک مکان و زمان خاص براى یک فرد روى داده است. در این تحقیق به آشکارسازى فعالیت حافظه اپیزودیک با استفاده از پتانسیل هاى وابسته به رخداد مغزى (ERP) پرداخته شده است. براى این منظور طى آزمایشى از آزمودنى ها خواسته شده است، تصاویر بی‏معنایى را که طى فاز آموزش مشاهده کرده‏اند (قدیمى) از تصاویرى که تاکنون ندیده اند (جدید) تفکیک کنند. براى استخراج ویژگى هاى مرتبط با فعالیت حافظه اپیزودیک، در دو حوزه زمان و زمان- فرکانس ویژگى هایى از سیگنال ERP، استخراج شده است. براى استخراج ویژگى هاى حوزه زمان- فرکانس از تبدیل ویولت استفاده شده است. براى بررسى میزان تفکیک پذیرى با استفاده از ویژگى هاى استخراج شده از ERP هاى ظاهر شده در پاسخ به تحریک جدید و قدیم، از تحلیل آمارى آزمون t بهره برده شده است. همچنین با استفاده از تحلیل تفکیکى قدم به قدم و تابع تفکیک خطى به تفکیک ERP ها بر اساس دو نوع تحریک جدید و قدیم پرداخته شده است. در انتها نیز به منظور تفکیک بهتر ERPها از شبکه عصبى چند لایه پرسپترون و براى انتخاب ویژگى هاى بهینه که بیشترین میزان تفکیک را داشته باشد، الگوریتم ژنتیک به‏کار برده شده است. در بهترین حالت با استفاده از ویژگى هاى بهینه انتخاب شده از کانال Pz در حوزه زمان، با صحت 100% در دادگان آموزش و آزمون، ERPهاى حاصل از پاسخ به تحریک جدید از ERP هایى که در پاسخ به تحریک قدیمى ظاهر مى شوند، تفکیک شده‏اند.

کلمات کلیدی

حافظه اپیزودیک؛ ERP؛ ویژگی های زمانی؛ دسته بندی؛ کمی سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017709,
author = {مجید قشونی and محمدعلی خلیل زاده and مقیمی, علی},
title = {تحلیل فعالیت الکتریکی مغزی ERP در بازیابی حافظه اپیزودیک},
journal = {مهندسی پزشکی زیستی},
year = {2008},
volume = {1},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-5869},
pages = {1--7},
numpages = {6},
keywords = {حافظه اپیزودیک؛ ERP؛ ویژگی های زمانی؛ دسته بندی؛ کمی سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل فعالیت الکتریکی مغزی ERP در بازیابی حافظه اپیزودیک
%A مجید قشونی
%A محمدعلی خلیل زاده
%A مقیمی, علی
%J مهندسی پزشکی زیستی
%@ 2008-5869
%D 2008

[Download]