سومین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , 2010-05-05

عنوان : ( تعیین سیاست موجودی و وسیله حمل و نقل در شرایط بحرانی )

نویسندگان: محمدعلی پیرایش , رضا جوانشیر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از فرضیاتی که در مدلهای موجودی در نظر گرفته میشود ثابت بودن زمان تحویل سفارش است که در شرایط واقعی ممکن است مورد نقض قرار گیرد و معمولاً زمان تحویل سفارش با توجه به نوع وسیله حمل و نقل انتخاب شده قابل تغییر است. به صورت عمومی انتخاب وسیله حمل سریعتر، هزینه حمل بیشتری را در پی دارد. در شرایط عادی معمولاً استفاده از وسایل حمل ارزان در اولویت قرار میگیرد ولی در شرایط بحرانی که کمبود موجودی باعث تحمیل هزینه توقف خطوط تولید میگردد انتخاب وسایل حمل سریعتر، ممکن است اقتصادی گردد. در این مقاله سعی شده است .مدل موجودی در شرایط بحرانی با امکان انتخاب و استفاده از وسایل حمل و نقل متنوع که دارای زمان تحویل و هزینه متفاوت هستند، ارائه گردد

کلمات کلیدی

, کنترل موجودی, شرایط بحرانی, زمان تحویل متغیر, حمل و نقل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017710,
author = {پیرایش, محمدعلی and رضا جوانشیر},
title = {تعیین سیاست موجودی و وسیله حمل و نقل در شرایط بحرانی},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کنترل موجودی، شرایط بحرانی، زمان تحویل متغیر، حمل و نقل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین سیاست موجودی و وسیله حمل و نقل در شرایط بحرانی
%A پیرایش, محمدعلی
%A رضا جوانشیر
%J سومین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
%D 2010

[Download]