پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04

عنوان : ( اولویت بندی تعمیر و نگهداری تابلوهای ترافیکی راه ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )

نویسندگان: محمدعلی پیرایش , ابوالفضل محمدزاده مقدم , علی اصغر صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای انجام رانندگی صحیح لازم است رانندگان دادههای ورودی را که اکثراً دیداری هستند دریافت و پردازش کنند و در موقعیتهای مختلف مناسبترین تصمیم را اتخاذ نمایند. بنابراین رانندگی یک امر اطلاعات- وابسته است و راننده نیاز دارد تا علائم را مشاهده نموده و از آنها به عنوان ورودی برای تصمیمگیری استفاده کند. بررسی وضعیت کیفیت اطلاعرسانی تابلوها به کاربران راه و کیفیت تابلوهای یک مسیر در مورد نیاز به تعمیر و نگهداری و تعویض آنها، همیشه یکی از مسائل پیشروی مهندسین ترافیک بوده است. محدودیتهای مالی ایجاب میکند که بودجهها و امکانات تعمیر و نگهداری به راههای دارای اولویت و نیاز بالاتر اختصاص یابد. عوامل موثر بر اولویتبندی مسیرها یا قطعات راه؛ کیفیت تابلوهای موجود و اهمیت راه میباشد. عوامل اصلی برای دریافت درست پیام تابلوها و یا به عبارتی کیفیت آنها؛ وضوح، خوانا بودن، قابل فهم بودن و قابل اطمینان بودن تابلوها است. این عوامل خود به پارامترهایی مانند اندازه تابلو، اندازه فونت، بازتابندگی، تضاد، سرعت، آسانی دید و غیره وابسته است. در این مقاله عوامل اثرگذار بر کیفیت تابلوها بررسی شده و با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی روشی برای اولویتبندی تعمیر و نگهداری (AHP) تابلوهای مسیرها پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, تابلوهای ترافیکی, تعمیر و نگهداری, تحلیل سلسله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017713,
author = {پیرایش, محمدعلی and محمدزاده مقدم, ابوالفضل and صادقی, علی اصغر},
title = {اولویت بندی تعمیر و نگهداری تابلوهای ترافیکی راه ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تابلوهای ترافیکی، تعمیر و نگهداری، تحلیل سلسله مراتبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولویت بندی تعمیر و نگهداری تابلوهای ترافیکی راه ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
%A پیرایش, محمدعلی
%A محمدزاده مقدم, ابوالفضل
%A صادقی, علی اصغر
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2010

[Download]