پژوهش های قرآنی, دوره (10), شماره (37), سال (2006-4) , صفحات (286-301)

عنوان : ( تاویل از دیدگاه قرآن )

نویسندگان: عباس اسمعیلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تبیین دیدگاه علامه طباطبایی در باب تاویل قرآن به عنوان تنها مفسری که از نگاه قران تاویل را بیان کرده است و نقد و پاسخ به اشکالاتی که آیت الله معرفت بر دیدگاه ایشان وارد ساخته است

کلمات کلیدی

, علوم قرآنی, تاویل, علامه طباطبایی, آیت الله معرفت,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017726,
author = {اسمعیلی زاده, عباس},
title = {تاویل از دیدگاه قرآن},
journal = {پژوهش های قرآنی},
year = {2006},
volume = {10},
number = {37},
month = {April},
issn = {2251-9815},
pages = {286--301},
numpages = {15},
keywords = {علوم قرآنی، تاویل، علامه طباطبایی، آیت الله معرفت،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاویل از دیدگاه قرآن
%A اسمعیلی زاده, عباس
%J پژوهش های قرآنی
%@ 2251-9815
%D 2006

[Download]