مطالعات روان شناسی تربیتی, دوره (6), شماره (9), سال (2009-9) , صفحات (95-113)

عنوان : ( واکاوی نقش مدرس به عنوان مؤلفه ای از برنامه درسی در نیل به کارآفر ینی )

نویسندگان: بهروز مهرام , محمدحسن فرخ زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرورش روحیة کارآفرینی از جملة رسالت های برنامة درسی قصد شده در نظام آموزش عالی علمی ـ کاربردی است. برنامه درسی دارای مؤلفه هایی است که مدرس(استاد) یکی از آنهاست. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش مدرس در نیل به هدف کارآفرینی نظام آموزش علمی - کاربردی جهاد کشاورزی خراسان رضوی انجام شده است. رویکرد به این مطالعه، کیفی و روش مطالعه، ارزشیابی و مدل مورد استفاده، مدل خبرگی و نقّادی آیزنر بوده است. مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه، ابزار جمع آوری داده ها بوده است. جهت اطمینان از اعتبار یافته ها از انسجام ساختاری، کفایت ارجاعی و اعتبار اجماعی بهره گیری شده است. یافته ها نشان دهندة آن است که تمرکز بیشتر بر مطالب نظری در تدریس، عدم تناسب ایفای نقش مدرسین با ماهیت مراکز علمی ـ کاربردی، نا امید کردن و ایجاد دلسردی در دانشجویان، تحقیر دانشجو و عدم وقت گذاری کافی، از جملة مواردی هستند که نقشی غیر همسو با غایت برنامة درسی قصد شده را نمایان می سازد

کلمات کلیدی

, کارآفرینی, مدرس, برنامه درسی پنهان, نظام آموزش علمی – کاربردی, جهاد کشاورزی, خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017732,
author = {مهرام, بهروز and محمدحسن فرخ زاده},
title = {واکاوی نقش مدرس به عنوان مؤلفه ای از برنامه درسی در نیل به کارآفر ینی},
journal = {مطالعات روان شناسی تربیتی},
year = {2009},
volume = {6},
number = {9},
month = {September},
issn = {2228-6683},
pages = {95--113},
numpages = {18},
keywords = {کارآفرینی، مدرس، برنامه درسی پنهان، نظام آموزش علمی – کاربردی، جهاد کشاورزی، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی نقش مدرس به عنوان مؤلفه ای از برنامه درسی در نیل به کارآفر ینی
%A مهرام, بهروز
%A محمدحسن فرخ زاده
%J مطالعات روان شناسی تربیتی
%@ 2228-6683
%D 2009

[Download]