پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2009-8) , صفحات (9-17)

عنوان : ( اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام، اسیدهای آمینه، برخی از مواد معدنی و عملکرد جوجه مرغ های گوشتی )

نویسندگان: احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , محسن دانش مسگران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر آنزیم فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام، اسیدهای آمینه و ابقای ظاهری کلسیم، فسفر کل، آهن و روی در جوجه مرغهای گوشتی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 240 قطعه جوجه مرغ گوشتی سویه راس در مدت 28 روز انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل 1000 و 1250 واحد فیتاز در کیلوگرم جیره غذایی بود. جیره پایه ذرت- سویا از سن یک الی 28 روزگی استفاده شد. کل ،750 ،500 ، سطوح صفر، 250 فضولات تولید شده از سن 21 روزگی به مدت سه روز به منظور آنالیز اسیدهای آمینه، پروتئین خام، کلسیم، فسفر کل، آهن و روی جمعآوری گردید . در این آزمایش سطوح 250 و 500 واحد فیتاز در کیلوگرم جیره غذایی باعث بهبود معنی دار قابلیت هضم ظاهری اسیدهای آمینه (بجز آلانین، والین و ترئونین) و قابلیت هضم پروتئین نسبت به تیمار شاهد گردید. آنزیم فیتاز تأثیر معنیداری بر ابقای ظاهری کلسیم و فسفر نداشت اما ابقای ظاهری آهن و روی را به طور معنیداری افزایش داد. فیتاز در هیچ یک از سطوح مورد استفاده اثر معنی داری بر وزن بدن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک از 1 روزگی نداشت. -

کلمات کلیدی

, فیتاز, قابلیت هضم, اسید آمینه, پروتئین خام, مواد معدنی, عملکرد, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017736,
author = {حسن آبادی, احمد and نصیری مقدم, حسن and کرمانشاهی, حسن and دانش مسگران, محسن},
title = {اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام، اسیدهای آمینه، برخی از مواد معدنی و عملکرد جوجه مرغ های گوشتی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2009},
volume = {1},
number = {2},
month = {August},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {9--17},
numpages = {8},
keywords = {فیتاز، قابلیت هضم، اسید آمینه، پروتئین خام، مواد معدنی، عملکرد، جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام، اسیدهای آمینه، برخی از مواد معدنی و عملکرد جوجه مرغ های گوشتی
%A حسن آبادی, احمد
%A نصیری مقدم, حسن
%A کرمانشاهی, حسن
%A دانش مسگران, محسن
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2009

[Download]