فرهنگ خراسان, دوره (1), شماره (2), سال (2001-9) , صفحات (53-63)

عنوان : ( بررسی مقایسه ای طراز افسردگی در مادران شاهد وغیرشاهد مشهد )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی مقایسه ای طراز افسردگی در مادران شاهد وغیرشاهد مشهد

کلمات کلیدی

, طراز افسردگی , مادر, شاهد, وغیرشاهد, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017741,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {بررسی مقایسه ای طراز افسردگی در مادران شاهد وغیرشاهد مشهد},
journal = {فرهنگ خراسان},
year = {2001},
volume = {1},
number = {2},
month = {September},
issn = {1201-3012},
pages = {53--63},
numpages = {10},
keywords = {طراز افسردگی ،مادر، شاهد، وغیرشاهد، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه ای طراز افسردگی در مادران شاهد وغیرشاهد مشهد
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J فرهنگ خراسان
%@ 1201-3012
%D 2001

[Download]