مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (11), شماره (2), سال (2011-2) , صفحات (165-184)

عنوان : ( تاملی بر تمرکزگرایی، تمرکززدایی و رجعت مجدد به تمرکزگرایی و بررسی دلالت های آنها برای نظام برنامه درسی ایران: منظری جدید )

نویسندگان: مقصود امین خندقی , مرضیه دهقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پس از دوره نسبتاً طولانی تمرکزگرایی و با آغاز تجارب تمرکززدایی از دهه 70 به این سو، تمایل دولتها به نظامهای متمرکز و غیرمتمرکز در حال نوسان بوده است. از آنجایی که تمرکززدایی عمدتاً ریشه در عرصه های سیاسی و اقتصادی دارد، بنابراین تمرکززدایی از این عرصه ها به نظام های برنامه درسی و آموزشی رخنه کرده است. مشکلاتی نظیر کمبود نیروی انسانی متخصص، جهانی شدن و مقاومت از طرف معلمان موجب توجه دوباره دولتها به تمرکزگرایی به منظور ارتقای کیفیت آموزش و رفع این مشکلات شده است. در این مقاله ضمن تبیین تمرکزگرایی و تمرکززدایی، خاصه در عرصه آموزش و پرورش و نظام برنامه درسی، به علل عمده انحراف از هدف اصلی تمرکززدایی، از جمله توجه بیش از حد به مسائل حاشیه ای آن نظیر مسائل مالی، اجرایی و مدیریتی (مواجهه سخت) و توجه کمتر به مسائل کیفی و محتوایی آموزشی و برنامه درسی (مواجهه نرم) اشاره شده است. این دو نوع مواجهه عملاً در تمرکززدایی نظام آموزشی و برنامه درسی پدیدار شده و برداشتهایی غلط و نادقیق از تمرکززدایی و تمرکزگرایی به دنبال داشته است. در پی آن استدلال شده که فهم ویژگیهای درست هر دو نظام و در نتیجه، مواجهه سنجیده و درست با آنها می تواند به روند اصلاح برنامه درسی یاری رساند. و در نهایت، دلالتهای تمرکزگرایی، تمرکززدایی و رجعت مجدد به تمرکزگرایی در مورد نظام برنامه درسی ایران، با توجه به زمینه های تاریخی و فرهنگی منحصر به فرد آن در بخش بحث و نتیجه گیری این نوشتار تشریح شده است.

کلمات کلیدی

, تمرکزگرایی, تمرکززدایی, تمرکزگرایی مجدد, برنامه درسی, نظام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017763,
author = {امین خندقی, مقصود and دهقانی, مرضیه},
title = {تاملی بر تمرکزگرایی، تمرکززدایی و رجعت مجدد به تمرکزگرایی و بررسی دلالت های آنها برای نظام برنامه درسی ایران: منظری جدید},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2011},
volume = {11},
number = {2},
month = {February},
issn = {1608-2842},
pages = {165--184},
numpages = {19},
keywords = {تمرکزگرایی، تمرکززدایی، تمرکزگرایی مجدد، برنامه درسی، نظام آموزشی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاملی بر تمرکزگرایی، تمرکززدایی و رجعت مجدد به تمرکزگرایی و بررسی دلالت های آنها برای نظام برنامه درسی ایران: منظری جدید
%A امین خندقی, مقصود
%A دهقانی, مرضیه
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2011

[Download]