علوم آماری ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2009-3) , صفحات (179-200)

عنوان : ( آزمون نیکویی برازش توزیع های نرمال و نمایی بر مبنای برآوردگرهای جدید آنتروپی )

نویسندگان: احسان زمان زاده , ناصررضا ارقامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، ابتدا به معرفی دو برآوردگر جدید آنتروپی می پردازیم. برآوردگرهای جدید بر مبنای تصحیح برآوردگر کوریا (1995) در نقاط ابتدایی و انتهایی و اعمال وزن های متفاوت نسبت به آن برآوردگر معرفی می شوند. سپس به مقایسه برآوردگرهای جدید آنتروپی با برآوردگرهای آنتروپی معرفی شده توسط واسیچک (1976) و ابراهیمی و همکاران (1994) و کوریا (1995) می پردازیم. آنگاه آزمون نیکویی برازش فرضیه های نرمال بودن و نمایی بودن را بر مبنای برآْوردگرهای جدید آنتروپی معرفی کرده و توان آن را با آزمون های مبتنی بر برآوردگرهای واسیچک (1976) و کوریا (1995) و آزمون شاپیرو- ویلک (1965) برای آزمون های نرمال بودن مقایسه می کنیم. نتایج مطالعات شبیه سازی نشان می دهد که برآوردگرهای پیشنهادی عملکرد نسبتا خوبی نسبت به سایر برآوردگرها در برآورد آنتروپی و آزمون نیکویی برازش دارند.

کلمات کلیدی

, آنتروپی, برآورد آنتروپی, آزمون نیکویی برازش, اطلاع کولبک لایبلر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017773,
author = {زمان زاده, احسان and ارقامی, ناصررضا},
title = {آزمون نیکویی برازش توزیع های نرمال و نمایی بر مبنای برآوردگرهای جدید آنتروپی},
journal = {علوم آماری ایران},
year = {2009},
volume = {2},
number = {2},
month = {March},
issn = {1735-8183},
pages = {179--200},
numpages = {21},
keywords = {آنتروپی، برآورد آنتروپی، آزمون نیکویی برازش، اطلاع کولبک لایبلر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آزمون نیکویی برازش توزیع های نرمال و نمایی بر مبنای برآوردگرهای جدید آنتروپی
%A زمان زاده, احسان
%A ارقامی, ناصررضا
%J علوم آماری ایران
%@ 1735-8183
%D 2009

[Download]