مهندسی مکانیک مجلسی, دوره (2), شماره (2), سال (2010-2) , صفحات (17-23)

عنوان : ( مطالعه تحلیلی چروکیدگی الاستیک لبه صفحات گرد در فرآیند کشش عمیق )

نویسندگان: فرزاد مؤیدیّان , مهران کدخدایان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر اساس مدل دو بعدی تنش صفحه ای و فانکشتال دو شاخه ای بر اساس تئوری عمومی یگانگی هیل در مختصات قطبی، شرایط بحرانی چروکیدگی الاستیک لبه ورق گرد (تعداد موج های تشکیل شده در لبه ورق و همچنین محدوده چروکیدگی)، طی فرآیند کشش عمیق به طور تحلیلی و به منظور بهبود نتایج قبلی، به دست آورده شده است. در این حل تحلیلی، حد الاستیک بودن ماده علاوه بر شرایط بحرانی محدوده چروکیدگی الاستیک، لحاظ شده و در به دست آوردن فانکشنال دوشاخه ای از تئوری تغییر شکل کوچک و بزرگ استفاده گردیده و در نهایت به مقایسه این دو تئوری پرداخته شده است. مزیت قابل توجه نتایج به دست آمده با این روش نسبت به نتایج سایر مولفین که اغلب از روش های عددی استفاده نموده اند، به دست آوردن پاسخ صریح و همچنین استفاده از تئوری تغییر شکل بزرگ در به دست آوردن مقادیر بحرانی می باشد.

کلمات کلیدی

, چروکیدگی الاستیک, فانکشنال دو شاخه ای, تئوری تغییر شکل کوچک, تئوری تغییر شکل بزرگ, فرآیند کشش عمیق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017780,
author = {مؤیدیّان, فرزاد and کدخدایان, مهران},
title = {مطالعه تحلیلی چروکیدگی الاستیک لبه صفحات گرد در فرآیند کشش عمیق},
journal = {مهندسی مکانیک مجلسی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-1421},
pages = {17--23},
numpages = {6},
keywords = {چروکیدگی الاستیک، فانکشنال دو شاخه ای، تئوری تغییر شکل کوچک، تئوری تغییر شکل بزرگ، فرآیند کشش عمیق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تحلیلی چروکیدگی الاستیک لبه صفحات گرد در فرآیند کشش عمیق
%A مؤیدیّان, فرزاد
%A کدخدایان, مهران
%J مهندسی مکانیک مجلسی
%@ 2008-1421
%D 2010

[Download]