عدالت و سیاست , 2010-10-13

عنوان : ( مفهوم عدالت در نگرش مجلس خبرگان قانون اساسی )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، نیاز نظام نوپا به یک متن مدون و مکتوب ( قانون اساسی) پدید آمد. مسئولیت تدوین قانون اساسی را مجمعی به نام مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده گرفت. نگارنده در این مکتوب ، ضمن استناد تام و تمام به متن مذاکرات خبرگان قانون اساسی و با بهره‌گیری از شیوه استنباطی (تحلیل متن) ، مقاله را به دو بخش زمینه و متن ، تقسیم و از خلال آن ، مفهوم عدالت را بررسی کرده است. به نظر می رسد ، امکان درک شهودی از عدالت برای همگان وجود دارد ، ولی تعریف مفهوم عدالت ، کمابیش روشن نیست. در یک تعریف ساده ، عدالت آن است که به هر شخص ، آن چه حق اوست ، داده شود. اما هنگامی که از کارویژه ها و شیوه های اجرای عدالت سخن به میان می آید ، پیچیدگی های افسون کننده ای پدیدار می شود که فرصت اظهار نظرهای قاطعانه را به زوال می کشاند. در عین حال، تاکنون از انواع عدالت سخن گفته شده است: عدالت جبرانی ، عدالت روالی ، عدالت توزیعی ، عدالت ماهوی ، عدالت صوری ، عدالت اجتماعی ، عدالت حقوقی ، عدالت ترمیمی، وعدالت کیفری. نوشتار کنونی، معطوف به یک فرضیه است و نگارنده مدعی شده که ماهیت ایدئولوژیک انقلاب اسلامی ، مفهوم نوپیدایی به نام \"عدالت انقلابی\" را به قاموس سیاسی در ایران افزون نموده و سایر برداشت ها از مفهوم عدالت را به خود ، ویژه گردانیده است.

کلمات کلیدی

, عدالت , قانون اساسی ایران , مجلس خبرگان قانون اساسی , انقلاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017806,
author = {خلیلی, محسن},
title = {مفهوم عدالت در نگرش مجلس خبرگان قانون اساسی},
booktitle = {عدالت و سیاست},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {عدالت ، قانون اساسی ایران ، مجلس خبرگان قانون اساسی ، انقلاب اسلامی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مفهوم عدالت در نگرش مجلس خبرگان قانون اساسی
%A خلیلی, محسن
%J عدالت و سیاست
%D 2010

[Download]