شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2010-04-29

عنوان : ( بررسی میزان باروری اووسایت های آلوده به بیوتایپ های Cythopathic و Non-cythopathic ویروس Bovine Viral Diarrhoea و میزان چسبندگی اسپرماتوزوا بر روی Zona Pellucida در شرائط InVitro Fertilization )

نویسندگان: مسعود طالب خان گروسی , جلیل مهرزاد سلاکجانی , آن وان سوم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی میزان باروری اووسایت های آلوده شده به بیوتایپ های Cythopathic (CP) و Non-cythopathic (NCP) ویروس(BVD) Bovine Viral Diarrhoeaو چسبندگی اسپرماتوزوا بر روی لایه Zona Pellucida (ZP)در شرائط In Vitro Fertilization (IVF) است. تعداد 383 اووسایت گاو با TCID50/mL 106، CP &NCP BVDV برای مدت 2 ساعت در شرائطC˚ 5/38 قرار داده شد. 106 و 105 اسپرماتوزوا ی سالم گاو حاوی محیط IVF به اووسیت های آلوده (n=383) و نیز اووسیت های سالم (گروه شاهد) (n=175) در گرو های 10 تایی اضافه شد. گروه شاهد که بدون حضور ویروس بودند، به طور همزمان با گروه درمان مورد بررسی قرار گرفتند. این مطالعه 3 بار تکرار گردید. به منظور ارزیابی چسبندگی اسپرم بر روی لایه ZP و نیز میزان باروری در شرائط IVF، سلولهای تخم 24 ساعت بعد از انکوباسیون در محلول فرمالین 2 درصد و Glutaraldehyde 2% ثابت شده و سپس با μg/mL10 رنگ Hoechst 33342 رنگ آمیزی شدند. میزان باروری اووسایت ها و تعداد اسپرم های چسبیده بر روی ZP با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت مورد ارزیابی قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون مربع کای مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. میزان باروری اووسیت های آلوده به CP & NCP BVDV با کمترین عیار اسپرماتوزوای سالم (105( به ترتیب: 38% و 22% در مقایسه با گروه شاهد (48%) بود، اما میزان باروری اووسایت های آلوده در بیشترین عیار اسپرماتوزوای سالم (106) به بایوتایپ های CP & NCP BVDV به ترتیب: 19% و 48% بودکه نسبت به گروه شاهد (74%) کاهش معنی داری را نشان داد (P<0.05). تعداد اسپرم های چسبیده بر روی لایه ZP اووسایت ها در گروه شاهد با غلظت 106 قابل شمارش نبود، لذا تعداد اسپرم های چسبیده بر روی لایه ZP اووسیت های آلوده به CP & NCP BVDV قابل شمارش بوده و به ترتیب به طور متوسط: 127 و 151 اسپرماتوزوا بود. تعداد اسپرم های چسبیده در گروه 105 بر روی لایه ZP اووسایت های آلوده به بایوتایپ های CP & NCP BVDV به ترتیب به طور متوسط: 120 و 113 اسپرم بود که در مقایسه با گروه شاهد (97) اختلاف معنی داری را نشان می داد (P<0.05). از این بررسی نتیجه گرفته می شود که ویروس BVDV باعث تداخل در باروری اووسیت های آلوده و نیز قادر به کاهش میزان چسبندگی اسپرماتوزوا بر روی لایه ZP اووسایت می شود.

کلمات کلیدی

, ویروس BVD, اسپرم , اووم, لقاح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017837,
author = {طالب خان گروسی, مسعود and مهرزاد سلاکجانی, جلیل and آن وان سوم},
title = {بررسی میزان باروری اووسایت های آلوده به بیوتایپ های Cythopathic و Non-cythopathic ویروس Bovine Viral Diarrhoea و میزان چسبندگی اسپرماتوزوا بر روی Zona Pellucida در شرائط InVitro Fertilization},
booktitle = {شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {ویروس BVD، اسپرم ، اووم، لقاح},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان باروری اووسایت های آلوده به بیوتایپ های Cythopathic و Non-cythopathic ویروس Bovine Viral Diarrhoea و میزان چسبندگی اسپرماتوزوا بر روی Zona Pellucida در شرائط InVitro Fertilization
%A طالب خان گروسی, مسعود
%A مهرزاد سلاکجانی, جلیل
%A آن وان سوم
%J شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2010

[Download]