علوم رفتاری - International Journal of Behavioral Sciences, دوره (4), شماره (2), سال (2010-9) , صفحات (141-148)

عنوان : ( مقایسه کارکردهای خانوادگی مادران کودکان سالم وکودکان بیش فعال/نقص توجه )

نویسندگان: سیدعلی کیمیایی , فاطمه بیگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیش فعالی ـ نقص توجه، اختلال مزمن و آسیب‌زایی است که از کودکی تا بزرگسالی ادامه می‌یابد. این پژوهش نخست، به منظور مقایسه کارکردهای خانوادگی مادران دارای فرزندان سالم و ADHD و سپس تأثیر آموزش حل مسأله بر کارکردهای خانوادگی مادران دارای کودکان ADHD انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با گروه کنترل است که در آن جامعه آماری مادران ADHD (8=n) و جامعه‌ آماری مادران سالم (12=n) با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس انتخاب که پس از همتاسازی به لحاظ سن و جنس در دو گروه قرار گرفتند. قبل و بعد از آموزش حل مسأله به روش بدل و لانکس آزمودنی‌ها پرسشنامه کارکرد خانوادگی را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده‌ها از برنامه‌های آماری SPSS.15 و برای تحلیل فرضیه‌ها از آزمونt استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که کارکردهای خانوادگی مادران با فرزندان سالم در مقایسه با مادران دارای کودکان ADHD متفاوت است. یعنی کارکرد خانوادگی مادران ADHD مختل است (05/0p<). به علاوه، آموزش حل مسأله به مادران ADHD کارکرد خانوادگی آنها را بهبود بخشیده؛ به خصوص این آموزش قدرت حل مسأله،‌ نقش‌های والدینی، کنترل رفتار و کارکرد کلی آنها را افزایش داده (05/0p<)، اما تغییر معنی‌داری در پاسخ‌دهی عاطفی، ارتباط و حمایت عاطفی به وجود نیاورده است (05/0p>)، که بیانگر حساسیت و اثرات عوامل متعدد بر کارکردهای خانواده است. نتیجه‌گیری: کارکرد خانوادگی مادران دارای کودکان ADHD به مراتب ضعیف‌تر از مادران دارای فرزند سالم است و آموزش مهارت‌های حل مسأله، کارکرد خانوادگی مادران ADHD به خصوص قدرت حل مسأله، نقش والدینی، کنترل رفتار و عملکرد کلی آنها را به دنبال دارد. بنابراین در درمان این کودکان باید به آموزش مهارت حل مسأله به والدین آنها توجه ویژه شود.

کلمات کلیدی

, کارکرد خانوادگی , بیش فعالی / نقص توجه , مهارت حل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017843,
author = {کیمیایی, سیدعلی and فاطمه بیگی},
title = {مقایسه کارکردهای خانوادگی مادران کودکان سالم وکودکان بیش فعال/نقص توجه},
journal = {علوم رفتاری - International Journal of Behavioral Sciences},
year = {2010},
volume = {4},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-1324},
pages = {141--148},
numpages = {7},
keywords = {کارکرد خانوادگی ، بیش فعالی / نقص توجه ، مهارت حل مسئله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه کارکردهای خانوادگی مادران کودکان سالم وکودکان بیش فعال/نقص توجه
%A کیمیایی, سیدعلی
%A فاطمه بیگی
%J علوم رفتاری - International Journal of Behavioral Sciences
%@ 2008-1324
%D 2010

[Download]