چهارمین کنگره علوم دامی کشور , 2010-09-20

عنوان : ( تأثیرگندم آسیاب شده، بنتونیت سدیم و آمت بر بهبود کیفیت پلت و عملکرد جوجه های گوشتی )

نویسندگان: محمدجواد آگاه , حسن نصیری مقدم , حسین نورالهی , مظاهر صفدریان , نامدار اسکندر شیری , سید جواد حسینی , محمد کاظمی فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر استفاده ازگندم، بنتونیت سدیم وآمت برکیفیت دان پلت و عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی مورد بررسی قرارگرفت. این تحقیق در قالب طرح کاملاً تصادفی به روش فاکتوریل ( 2 2 2 ) با 8 تیمار و 3 تکرار انجام شد. درآزمایش اول فاکتور گندم در دوسطح ( 0 و10 درصد)،فاکتور بنتونیت سدیم در دو سطح ( 0 و 1/5درصد) و فاکتور آمت در دوسطح ( 0 و 1/5 درصد) به عنوان مواد پلت چسبان برای تهیه هشت جیره آزمایشی به فرم پلت و برای اندازه گیری شاخص پایداری یا کیفیت بکاررفتند. شش نمونه از هرجیره آزمایشی انتخاب و برای اندازه گیری کیفیت دان پلت در محل کارخانه خوراک و درسالن مرغداری استفاده شد. درآزمایش دوم تأثیر جیره های پلت آزمایشی بر عملکرد جوجه های گوشتی با استفاده از 864 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 از سن 11 الی 42 روزگی بررسی شد. درجیره آغازین استفاده از گندم در دان پلت موجب افزایش و کاربرد آمت موجب کاهش کیفیت دان پلت درجیره پایانی کاربرد بنتونیت سدیم در دان پلت موجب کاهش کیفیت پلت درکارخانه و سالن مرغداری و کاربرد .(P<0/ گردید( 05 کاربرد بنتونیت سدیم در دان پلت موجب بهبود اضافه .(P<0/ آمت در دان پلت موجب افزایش کیفیت پلت درکارخانه گردید( 05 گنجاندن 10 درصد .(P<0/ وزن و ضریب تبدیل غذایی و کاهش درصد تلفات جوجه ها دردوره سنی 11 تا 21 روزگی گردید ( 05 1 درصد بنتونیت سدیم و 0 درصد آمت در ترکیب دان پلت، به دلیل ارائه کیفیت مناسب پلت و نیز بهبود ضریب تبدیل / گندم، 5 غذایی و اضافه وزن جوجه ها به کارخانه خوراک دام پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, گندم, بنتونیت سدیم, آمت, کیفیت پلت, عملکرد, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017854,
author = {آگاه, محمدجواد and نصیری مقدم, حسن and حسین نورالهی and مظاهر صفدریان and نامدار اسکندر شیری and حسینی, سید جواد and کاظمی فرد, محمد},
title = {تأثیرگندم آسیاب شده، بنتونیت سدیم و آمت بر بهبود کیفیت پلت و عملکرد جوجه های گوشتی},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گندم، بنتونیت سدیم، آمت،کیفیت پلت، عملکرد، جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیرگندم آسیاب شده، بنتونیت سدیم و آمت بر بهبود کیفیت پلت و عملکرد جوجه های گوشتی
%A آگاه, محمدجواد
%A نصیری مقدم, حسن
%A حسین نورالهی
%A مظاهر صفدریان
%A نامدار اسکندر شیری
%A حسینی, سید جواد
%A کاظمی فرد, محمد
%J چهارمین کنگره علوم دامی کشور
%D 2010

[Download]