تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (34), شماره (31), سال (2000-1) , صفحات (717-726)

عنوان : ( اهمیت منابع آب و خاک در نظام برنامه ریزی از دیدگاه تثبیت جمعیت روستایی،نمونه شهرستان نیشابور )

نویسندگان: حمید شایان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این نوشتار ابتدا سعی شده است که به اختصار اهمیت منابع آب و خاک در سطوح بین المللی- ملی و سپس مناطق روستایی نیشابور بیان گردد...

کلمات کلیدی

, منابع آب, منابع خاک, جمعیت روستایی, نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017886,
author = {شایان, حمید},
title = {اهمیت منابع آب و خاک در نظام برنامه ریزی از دیدگاه تثبیت جمعیت روستایی،نمونه شهرستان نیشابور},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2000},
volume = {34},
number = {31},
month = {January},
issn = {1735-1596},
pages = {717--726},
numpages = {9},
keywords = {منابع آب، منابع خاک،جمعیت روستایی،نیشابور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اهمیت منابع آب و خاک در نظام برنامه ریزی از دیدگاه تثبیت جمعیت روستایی،نمونه شهرستان نیشابور
%A شایان, حمید
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2000

[Download]