مطالعات تاریخی, دوره (2), شماره (1), سال (2004-12) , صفحات (29-50)

عنوان : ( مکان جغرافیایی پارسوا، پارسواش و پارسوماش )

نویسندگان: محمدتقی ایمان پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پارسیان به عنوان شاخهای از قوم هندو و ایرانی در اواخر هزاره دوم پیش از میلاد به غرب ایران رسیدند.....

کلمات کلیدی

, پارسوا, پارسواش , پارسوماش, مادها, هخامنشیان, زاگرس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017891,
author = {ایمان پور, محمدتقی},
title = {مکان جغرافیایی پارسوا، پارسواش و پارسوماش},
journal = {مطالعات تاریخی},
year = {2004},
volume = {2},
number = {1},
month = {December},
issn = {2008-1537},
pages = {29--50},
numpages = {21},
keywords = {پارسوا، پارسواش ، پارسوماش، مادها، هخامنشیان، زاگرس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مکان جغرافیایی پارسوا، پارسواش و پارسوماش
%A ایمان پور, محمدتقی
%J مطالعات تاریخی
%@ 2008-1537
%D 2004

[Download]