پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (23), شماره (2), سال (2010-1) , صفحات (35-41)

عنوان : ( بررسی امکان القاء مقاومت سیستمیک اکتسابی در گوجه فرنگی علیه بیماری شانکر ساقه با کاربرد سالسیلیک اسید و برخی مشتقات آن )

نویسندگان: مرضیه اسماعیل زاده , محمد جواد سلیمانی , حمید روحانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از مواد شیمیایی القاء کننده که از یک سو سبب فعال سازی مکانیزمهای دفاعی گیاه قبل از رویارویی با پاتوژن می شوند و از سویی دیگرخطرات زیست محیطی نداشته باشند در سالهای اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. گوجه فرنگی یکی از محصولات زراعی مهم است که اخیراً بعنوان گیاه مدل در برهمکنش های میزبان-پاتوژن شناخته شده است. بیماری شانکر ساقه گوجه فرنگی یکی از بیماریهای مهم با گسترش جهانی است. تأثیرات احتمالی استفاده از سالیسیلیک اسید، 5-کلرو سالیسیلیک اسید، 5-متوکسی سالیسیلیک اسید، 5-آمینوسالیسیلیک اسید، 5-متیل سالیسیلیک اسید، علیه بیماری شانکر بررسی میزبانی شد. اسپری برگی مواد شیمیایی با غلظتهای مختلف انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که غلظت400 شاخص بیماری را به طرز معنی داری نسبت به شاهد آلوده کاهش داد و در غلظت 500 باعث گیاهسوزی شد.

کلمات کلیدی

, مقاومت سیستمیک اکتسابی, مشتقات سالیسیلیک اسید, گوجه فرنگی, شانکر ساقه, HPLC
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017897,
author = {مرضیه اسماعیل زاده and محمد جواد سلیمانی and روحانی, حمید},
title = {بررسی امکان القاء مقاومت سیستمیک اکتسابی در گوجه فرنگی علیه بیماری شانکر ساقه با کاربرد سالسیلیک اسید و برخی مشتقات آن},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2010},
volume = {23},
number = {2},
month = {January},
issn = {2980-8170},
pages = {35--41},
numpages = {6},
keywords = {مقاومت سیستمیک اکتسابی، مشتقات سالیسیلیک اسید، گوجه فرنگی، شانکر ساقه، HPLC},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان القاء مقاومت سیستمیک اکتسابی در گوجه فرنگی علیه بیماری شانکر ساقه با کاربرد سالسیلیک اسید و برخی مشتقات آن
%A مرضیه اسماعیل زاده
%A محمد جواد سلیمانی
%A روحانی, حمید
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2980-8170
%D 2010

[Download]